สัมมนา ลดต้นทุน ฝึกอบรม
กิจกรรมสถาบันพลาสติก
สถาบันพลาสติก จัดงานฝึกอบรม "การลดต้นทุนในกระบวนการขึ้นรูปพลาสติก"
10/02/2014

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 สถาบันพลาสติกได้จัดฝึกอบรม "การลดต้นทุนในกระบวนการขึ้นรูปพลาสติก รุ่นที่ 4" โดย รศ.วิโรจน์ เตชะวิญญูธรรม ณ ห้องอบรม PITH1 ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการ

กลับหน้าหลัก Share