สัมมนา ดัชนี เศรษฐกิจ สศอ.
กิจกรรมอื่นๆ
งานสัมมนาวิชาการดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (Industrial Economic Indicator)
21/04/2014

งานสัมมนาวิชาการดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (Industrial Economic Indicator)
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ในวันอังคารที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗
ณ ห้องประชุม GH ๒๐๓ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

----------------------------------------------------------------------------------------

 

๐๙.๐๐ น.               ลงทะเบียน
๐๙.๓๐ น.               กล่าวรายงาน
                            โดย นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี
                            ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
๙.๔๕ น.                กล่าวเปิดการสัมมนา
                            โดย นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ
                            อดีตรองนายกรัฐมนตรี

๑๐.๐๐-๑๐.๓๐ น.    ปาฐกถาพิเศษเรื่อง ดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (Industrial Economic
Indicator) โดย รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

๑๐.๓๐-๑๒.๐๐ น.    เสวนา “วัดชีพจรอุตสาหกรรมไทย... จากดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม”

                            โดย นายณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์
                                   อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม
                                   นายอุดม วงศ์วิวัฒน์ไชย
                                   เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
                                   นายสมชาย หาญหิรัญ
                                   ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
                           ผู้ดำเนินรายการ นายบัญชา ชุมชัยเวทย์

๑๒.๐๐ น.              รับประทานอาหารกลางวัน

** กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม **

Download
กลับหน้าหลัก Share