interplas สัมมนา พลาสติก ไทย
กิจกรรมสถาบันพลาสติก
Interplas Thailand 2014
22/06/2014

ระหว่างวันที่ 19-22 มิถุนายน

สถาบันพลาสติกร่วมจัดงาน InterPlas Thailand 2014 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา


ซึ่งในวันที่ 19 มิถุนายน
ดร.เกรียงศักดิ์ วงศ์พร้อมรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันพลาสติก เป็นวิทยากรกล่าว ปาฐกถาพิเศษ "อนาคตพลาสติกไทยกับอุตสาหกรรมเพื่ออนาคต"

 

โดยนายคงศักดิ์ ดอกบัว ผอ.ฝ่ายสารสนเทศและกลยุทธ์อุตสาหกรรม ยังได้จัดเวทีสนทนาภายในงานอีกด้วย

 

ซึ่งในงานนี้ สถาบันพลาสติกจัดให้มีบูธที่ปรึกษาเกี่ยวกับอุตสาหกรรมพลาสติก แก่ผู้ที่สนใจภายในงาน

กลับหน้าหลัก Share