กิจกรรมอื่นๆ
สำนักพัฒนาการจัดการอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ขอเชิญร่วมโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อยกระดับความสามารถการแข่งขัน(Manufacturing Development to Improve Competitiveness Programme : MDICP) รุ่นที่ 7
3/11/2014

กำหนดเปิดรับสมัครสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการ MDICP รุ่นที่ 17 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 30 พฤศจิกายน 2557

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที

คุณวรมน เมตไตรพันธ์

นักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติงาน

โทรศัพท์ 02-202 4546  (ในวันและเวลาราชการ)

กลับหน้าหลัก Share