กิจกรรมอื่นๆ
ข่าวสารพลาสติก: 'สู่เศรษฐกิจหมุนเวียน'
30/01/2017
การประชุม VinylPlus Sustainability Forum 2017 ครั้งที่ห้า จะพิจารณาเรื่องความท้าทายหลักๆ  ที่เกี่ยวกับความยั่งยืนของ PVC โดยมีผู้ที่อยู่ในห่วงโซ่คุณค่าของ PVC เข้าร่วม จัดระหว่างวันที่ 10-11 พฤษภาคม 2017 ที่นครเบอร์ลิน
ด้วยหัวข้อ ‘สู่เศรษฐกิจหมุนเวียน’ การประชุม Forum 2017 จะเน้นความยั่งยืนของ PVC  ภายใต้บริบทและนโยบายของเศรษฐกิจหมุนเวียนของคณะกรรมาธิการยุโรป 
หัวข้อหลักๆ จะประกอบด้วยบทบาทของอุตสาหกรรมไวนิล ที่มีต่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ และตลาดไวนิลทั่วโลก โดยจะมีการนำเสนอกรณีศึกษา กรณีที่ประสบความสำเร็จ และการอภิปราย ซึ่งจะครอบคลุมการออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม
นวัตกรรม และไลฟสไตล์ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ PVC อัจฉริยะผู้จัด VinylPlus เปิดเผยว่า เศรษฐกิจหมุนเวียนกำลังเป็นวาระที่มีความสำคัญสูงในเวทีการเมืองของสหภาพยุโรปในปัจจุบัน โดยจะมีการตัดสินใจสำคัญๆ ที่จะออกมาจากนโยบายดังกล่าว
ซึ่งจะมีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมพลาสติกโดยรวม 
โครงการความมุ่งมั่นโดยสมัครใจของ VinylPlus กำลังผลักดันอุตสาหกรรม PVC ของยุโรปไปสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน และเท่าที่ผ่านมา ได้ประสบความสำเร็จสูงในการบรรลุเป้าหมายความยั่งยืน ทั้งนี้ เป็นอีกครั้งหนึ่งที่งานประจำปีดังกล่าว
ก่อให้เกิดโอกาสแก่ผู้เข้าร่วมในการร่วมมือ แบ่งปันข้อมูลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ และได้ประโยชน์ร่วมกัน
อนึ่ง VinylPlus เป็นองค์กรที่บริหารโครงการภายใต้ความมุ่งมั่นโดยสมัครใจ (Voluntary Commitment) สำหรับอุตสาหกรรม PVC ในยุโรป ซึ่งได้รับการต่ออายุเป็นเวลา 10 ปี
ที่มา: prw.com
กลับหน้าหลัก Share