กิจกรรมอื่นๆ
ประมวลกิจกรรมสัมมนา "ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์สู่ความสำเร็จ"
6/03/2017

สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับ สถาบันพลาสติก จัดสัมมนาเรื่อง "ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์สู่ความสำเร็จ" ระหว่างวันที่ 3-5 มีนาคม 2560 ณ ภูเขางาม รีสอร์ท จังหวัดนครนายก ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.เกรียงศักดิ์ วงศ์พร้อมรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันพลาสติก เป็นประธานกล่าวเปิดสัมมนาในครั้งนี้ ซึ่งมีผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมพลาสติก อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ตลอดห่วงโซ่อุปทาน เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้  ซึ่งมีการร่วมกันวิเคราะห์ศักยภาพกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ตามทฤษฎีระบบเพชร (Diamond Model) และ จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ มีกิจกรรมระดมสมอง "ความร่วมมือของต้นน้ำ-ปลายน้ำ" ตัวอย่างความสำเร็จของเครื่องมือแพทย์ที่เกิดจากความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน

กลับหน้าหลัก Share