ผู้บริหารสถาบันพลาสติก
ดร.เกรียงศักดิ์ วงศ์พร้อมรัตน์ (ผู้อำนวยการสถาบันพลาสติก)
  • ผู้อำนวยการ, สถาบันพลาสติก, กันยายน 2554 – ปัจจุบัน
  • ผู้ช่วยผู้อำนวยการ, สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย, 2553-2554
  • ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการสารสนเทศธุรกิจปิโตรเคมี, สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย, 2552
  • ผู้จัดการฝ่ายบริการสารสนเทศ, สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย, 2548-2551
  • ผู้จัดการแผนกวิจัยตลาด, สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย, 2545-2547
  • ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและผลิตภัณฑ์, สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย, 2544-2545
  • นักวิเคราะห์, สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย, 2541-2543
  • เจ้าหน้าที่บริการสารสนเทศ, สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย, 2538-2540