คณะกรรมการสถาบันพลาสติก
 • นายโกศล ใจรังษี
  ประธานกรรมการ
 • ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
  กรรมการ
 • ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ หรือผู้แทน
  กรรมการ
 • ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือผู้แทน
  กรรมการ
 • ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือผู้แทน
  กรรมการ
 • นายกสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทย หรือผู้แทน
  กรรมการ
 • นายกสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทย หรือผู้แทน
  กรรมการ
 • นายณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ
  กรรมการ
 • นายนำศักดิ์ ชุณหจุฑา
  กรรมการ
 • นายบวร วงศ์สินอุดม
  กรรมการ
 • นายวัลลภ ลีวิวัฒนาพรชัย
  กรรมการ
 • นายศักดิ์ชัย ปฏิภาณปรีชาวุฒิ
  กรรมการ
 • นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์
  กรรมการ
 • นายเกรียงศักดิ์ วงศ์พร้อมรัตน์
  กรรมการและเลขานุการ
 • นายอัฒฑวุฒิ หิรัญบูรณะ
  ที่ปรึกษาฯ
 • ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์ฯ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
  ที่ปรึกษาฯ
 • นายภราดร จุลชาต
  ที่ปรึกษาฯ