คณะกรรมการสถาบันพลาสติก
 • นายสมชาย หาญหิรัญ
  ประธานกรรมการ
 • ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
  กรรมการ
 • อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
  กรรมการ
 • ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือผู้แทน
  กรรมการ
 • ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ หรือผู้แทน
  กรรมการ
 • ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือผู้แทน
  กรรมการ
 • ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือผู้แทน
  กรรมการ
 • นายกสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทย หรือผู้แทน
  กรรมการ
 • นายกสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทย หรือผู้แทน
  กรรมการ
 • นายณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ
  กรรมการ
 • นายนำศักดิ์ ชุณหจุฑา
  กรรมการ
 • นายบวร วงศ์สินอุดม
  กรรมการ
 • นายวัลลภ ลิวิวัฒนาพรชัย
  กรรมการ
 • นายศักดิ์ชัย ปฏิภาณปรีชาวุฒิ
  กรรมการ
 • ผู้อำนวยการสถาบันพลาสติก
  กรรมการและเลขานุการ