plastic plastics plastics foresight plastics magazine
Plastics Foresight
Plastics Foresight Volume 7 May - June 2013
9/07/2013

ระบบการขนส่งมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องด้วยการขนส่งในแต่ละประเภทไม่ว่าจะเป็นทางถนน ราง น้ำ อากาศ มีส่วนช่วยในการกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งในภาคการขนส่งมวลชนและภาคการขนส่งสินค้า โดยระบบการการจัดด้านขนส่งที่มีประสิทธิภาพ (Logistics & Supply Chain Management) จะส่งผลดีในแง่ของการลดต้นทุน การลดการบริโภคพลังงานในภาคธุรกิจแล้ว ยังช่วยสร้างความสะดวกสบายและความรวดเร็วในภาคการขนส่งมวลชน อีกด้วย

ด้วยภูมิศาสตร์ของประเทศไทยที่เป็นจุดศูนย์กลางในกลุ่มประเทศ AEC ระบบการขนส่งจึงเป็นหัวใจสำคัญที่จะนำไปสู่ความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน และด้วยนโยบายภาครัฐที่สนับสนุนการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมขนส่ง ได้ก่อให้เกิดโอกาสในการลงทุนแก่ผู้ประกอบการเพื่อสนับสนุนระบบการขนส่งของประเทศไทยในอนาคต โดยเฉพาะการพัฒนาการขนส่งระบบราง

“พลาสติกในระบบรางและการขนส่ง” แม้มองดูผิวเผินเหมือนว่าพลาสติกจะไม่มีความเกี่ยวข้องกับระบบรางและการขนส่ง แต่ในความเป็นจริงแล้ว ทุกวันนี้มีการนำเอาพลาสติกเข้าไปใช้ในรูปแบบของวัสดุตกแต่งภายในมากขึ้น ซึ่งสามารถพบเห็นได้ทั่วไปทั้งในรถไฟ เครืองบิน เรือ ทั้งนี้ เป็นเพราะพลาสติกมีจุดเด่นด้านความแข็งแรงและมีน้ำหนักเบา ทำให้แนวโน้มการพัฒนายานพาหนะเหล่านี้ มีการประยุมกต์ใช้วัสดุพลาสติกประกอบการผลิตมากขึ้น

สำหรับสาระที่น่าสนใจในส่วนของบทสัมภาษณ์ในฉบับนี้ทีมงานวารสาร Plastics Foresight ได้รับความกรุณาให้จาก ดร.ชโย ตรังอดิศัยกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท บางกอกพัฒนามอเตอร์ จำกัด ทำให้ได้ทราบถึงแนวความคิดเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบรางในประเทศ รวมถึงศักยภาพของผู้ประกอบการไทยต่อการสนับสนุนอุตสาหกรรมระบบรางในอนาคต ซึ่งทำให้เห็นโอกาสของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมพลาสติกชัดเจนมากขึ้น

กลับหน้าหลัก ดาวน์โหลด Share