Plastics Foresight
Plastics Foresight Volume 1 April - May 2012
25/04/2013

สวัสดีครับ ขอต้อนรับท่านเข้าสู่โลกพลาสติกไปกับวารสาร “Plastics Foresight” ซึ่งฉบับนี้เป็นฉบับปฐมฤกษ์ ที่ทางทีมงานวารสาร Plastics Foresight โดยสถาบันพลาสติก ร่วมแรงรวมใจผลักดันให้เกิดก้าวแรกของการรวบรวมข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวข้องกับพลาสติกในแวดวงอุตสาหกรรมต่างๆ กลั่นกรองออกมาเป็นวารสารเชิงวิเคราะห์เล่มนี้และก่อนอื่นต้องขอแนะนำและอธิบายลักษณะของวารสาร Plastics Foresight เบื้องต้นเพื่อให้ท่านผู้อ่านได้รับทราบกันก่อนครับ

วารสาร Plastics Foresight เป็นวารสารที่รวมรวมข้อมูล บทวิเคราะห์เชิงลึก สถิติ รวมไปถึงข่าวสารต่างๆ ในแวดวงอุตสาหกรรมพลาสติกเพื่อนำเสนอต่อผู้อ่าน โดยมีจุดมุ่งหมายให้ผู้อ่านได้รับประโยชน์สูงสุด ซึ่งจุดเด่นที่เป็นประเด็นหลักในแต่ละเล่มก็จะต่างกันไป โดยเล่มแรกทีมงานวารสาร Plastics Insight ได้หยิบยกสาระสำคัญของพลาสติกที่มีความเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมยานยนต์มาเป็นประเด็นหลักของเล่มนี้

อุตสาหกรรมพลาสติกเป็นอุตสาหกรรมที่มีความเกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมอื่นๆมากมาย ซึ่งในอุตสาหกรรมยานยนต์เอง “พลาสติก” ก็มีบทบาทในแง่ของชิ้นส่วนพลาสติกที่นำมาเป็นส่วนประกอบต่างๆ ของรถยนต์ ด้วยคุณสมบัติที่มีประโยชน์หลากหลายด้าน นับวัน ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยานยนต์หันมาสนใจนำพลาสติกมาใช้ในยานยนต์มากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากการใช้พลาสติกในยานยนต์มีส่วนช่วยให้ประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิงดีขึ้น สอดคล่องกับกระแสการอนุรักษ์พลังงานในยุคน้ำมันแพง  อีกทั้ง อุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทยมีศักยภาพในการแข่งขันและมีโอกาสเติบโตอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นอุตสาหกรรมพลาสติกสำหรับยานยนต์ จึงเป็นอุตสาหกรรมที่มีการขยายตัวสูงและเป็นโอกาสของผู้ประกอบการพลาสติกในประเทศไทย

ในส่วนของบทสัมภาษณ์พิเศษสำหรับฉบับแรก ทีมงาน Plastics Foresight ได้รับเกียรติอย่างยิ่งจาก Mr. Yoshiyuki Gohara และ คุณจิตติพงษ์ สินธุประเสริฐ จากบริษัท AAPICO Plastics ที่ได้ให้ข้อมูลต่างๆในอุตสาหกรรมยานยนต์ซึ่งเป็นประโยชน์มากมาย ไม่ว่าจะเป็นแนวโน้มในอนาคตของการผลิตชิ้นส่วนพลาสติกในอุตสาหกรรมยานยนต์ ภาพรวมของอุตสาหกรรมยานยนต์ในปัจจุบันนี้ รวมไปถึงผลกระทบที่ทางบริษัท AAPICO ได้รับจากวิกฤตการณ์มหาอุทกภัยในประเทศไทยที่เกิดขึ้นเมื่อปีที่ผ่านมา

กลับหน้าหลัก ดาวน์โหลด Share