AEC ผู้ประกอบการ Asean
ปี 2556
โครงการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการ SMEs ไทย เพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Ready)

ในปีพุทธศักราช 2558 จะเป็นปีที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมาก ภายหลังจากการเข้าร่วมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ไม่ว่าจะในด้านของการเคลื่อนย้ายอย่างเสรีของสินค้าและบริการ แรงงานและเงินทุน เพื่อจุดมุ่งหมายที่จะให้ตลาดประเทศต่างๆ ในอาเซียนรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวย่อมที่จะส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วน โดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจำนวนมาก เพื่อที่จะทำให้ผู้ประกอบการ SMEs ของไทยมีความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) มีบทบาทเป็นหน่วยงานหลักที่ดูแลผู้ประกอบการ SMEs ของไทยได้กำหนดยุทธศาสตร์ที่ 4 ของแผนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2555-2559) ให้เป็นยุทธศาสตร์การเสริมสร้างศักยภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจระหว่างประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการ SMEs ใน 8 อุตสาหกรรมเป้าหมาย คือ ก่อสร้าง อาหาร สิ่งทอ บริการเพื่อสุขภาพ    อัญมณีและเครื่องประดับ เฟอร์นิเจอร์ การพิมพ์ และพลาสติกและบรรจุภัณฑ์พลาสติก

สถาบันพลาสติก หนึ่งในหน่วยงานเริ่มดำเนินการที่รับผิดชอบอุตสาหกรรมพลาสติกของไทยได้ดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการ SMEs ไทย เพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Ready) เพื่อรวบรวมทำฐานข้อมูล องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมพลาสติก ในการเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยการสำรวจและรวบรวมข้อมูลทั้งภายในประเทศและต่างประเทศโดยเฉพาะสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พร้อมทั้งวิเคราะห์ข้อมูลและรายงานผลการศึกษาทั้งภาพรวม ผลการเปรียบเทียบกับประเทศสมาชิกและผลกระทบของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่มีต่อผู้ประกอบการ เพื่อให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมพลาสติกสามารถนำไปใช้ในการประกอบธุรกิจได้

นอกจากนี้ ยังจัดสัมมนาทางวิชาการผู้ประกอบการพลาสติกให้มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ความรู้ความรู้อื่นที่ก่อให้เกิดประโยชน์ เช่น ทักษะภาษา กฏหมายระหว่างประเทศ เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถมีความพร้อมและสามารถตอบรับถึงโอกาสในการประกอบธุรกิจ เกิดการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการพลาสติก พร้อมยกระดับศักยภาพให้สามารถแข่งขันกับต่างประเทศ และส่งเสริมให้เกิดการลงทุนระหว่างผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการทั้งผู้ประกอบการพลาสติกไทยและผู้ประกอบการต่างประเทศ

ทั้งนี้ สถาบันพลาสติกมุ่งหวังเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ SMEs อุตสาหกรรมพลาสติกไทยให้ได้รับการยอมรับทั้งจากภายในประเทศและจากต่างประเทศ ถึงแม้ว่าการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) จะส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่ออุตสาหกรรมพลาสติกของไทย แต่ถ้าหากได้รับการเสริมสร้างศักยภาพที่ดีแล้ว ย่อมที่จะทำให้ผู้ประกอบการสามารถใช้โอกาสและสร้างประโยชน์จากการเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้เป็นอย่างดี

กลับหน้าหลัก Share