RIU ยางพารา
ปี 2556
โครงการพัฒนาระบบข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารา

            ประเทศไทยสามารถส่งออกยางพาราปริมาณสูงอันดับหนึ่งของโลก มีการส่งเสริมการเพาะปลูกยางพาราทั่วประเทศโดยเฉพาะในภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในแต่ละปีสามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศได้หลายแสนล้าน แต่ในปัจจุบันเทคโนโลยีมีการพัฒนามากขึ้น ปัจจัยต่างๆ ยังมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจมากมายทั้งที่เป็นอุปสรรคและเป็นโอกาสทางการค้า

            สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมร่วมกับสถาบันพลาสติกได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและโอกาสของอุตสาหกรรมยางพาราของประเทศไทยดังกล่าว จึงเริ่มจัดทำโครงการฯ โดยมีการดำเนินการรวบรวมข้อมูลเชิงลึกในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารา เพื่อที่จะสามารถติดตามสถานการณ์ต่างๆ ได้ทันกับความเป็นไปในตลาดทั้งภายในและภายนอกประเทศ อีกทั้งยังเป็นแหล่งข้อมูลสนับสนุนให้หน่วยงานต่างๆ เข้าใจและวางแผนนโยบายพร้อมรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

            โครงการฯ มีเป้าหมายที่จะพัฒนาระบบข้อมูลให้มีความรวดเร็ว ทันสมัย ให้ผู้ใช้บริการได้อย่างคล่องตัว ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐหรือภาคการศึกษาที่สามารถใช้ข้อมูลเพื่อติดตามสถานการณ์และปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้เหมาะสม โดยดำเนินการรวบรวมข้อมูลพัฒนาและปรับปรุง จัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพาราในด้านต่างๆ ที่จำเป็น อาทิ การผลิต เทคโนโลยี การตลาดการจัดจำหน่ายภายในประเทศ ข้อมูลการนำเข้าและการส่งออก ผู้ผลิตในอุตสาหกรรม กฎระเบียบและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มาตราการทางการค้า เป็นต้น นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารา รวมถึงปัจจับหรือเหตุการณ์ต่างๆ ที่มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรม เพื่อใช้เตือนภัยหรือกำหนดนโยบายอุตสาหกรรมที่เหมาะสมกับสถานการณ์

            ท้ายนี้เนื่องจากอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารา เป็นอุตสาหกรรมสำคัญอย่างหนึ่งของประเทศไทย นอกจากจะสร้างรายได้กว่าแสนล้านบาทแล้วยังมีส่วนช่วยสนับสนุนอุตสาหกรรมอื่นได้อีก ดังนั้นการพัฒนาระบบข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพาราจึงช่วยสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารา

กลับหน้าหลัก Share