PIU พลาสติก ฐานข้อมูล
ปี 2556
โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมพลาสติก ปี 2556 (Plastics Intelligence Unit)

                อุตสาหกรรมพลาสติกเป็นอุตสาหกรรมสนับสนุนที่สำคัญต่ออุตสาหกรรมปลายทางต่างๆ ของประเทศไทย อาทิอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมเครื่องไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิกส์ อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น แต่ในปัจจุบันพบว่าประเทศไทยประสบปัญหาด้านการแข่งขัน คู่แข่งทางการค้าในต่างประเทศมีข้อได้เปรียบทั้งต้นทุนและเทคโนโลยี ทำให้อุตสาหกรรมพลาสติกของไทยมีอัตราการเติบโตที่ชะลอตัวลง การแข่งขันที่มากขึ้นส่งผลให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมพลาสติก รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐที่ทำหน้าที่สนับสนุนอุตสาหกรรมมีความจำเป็นต้องติดตามความเคลื่อนไหว จึงจัดทำศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมพลาสติกขึ้น เพื่อรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ ตลอดจนเป็นแหล่งข้อมูลที่สำคัญต่อการกำหนดยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกไทย

การดำเนินงานของศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมพลาสติกตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมาได้นำเสนอข้อมูล ข่าวสารที่แม่นยำ เชื่อถือได้มาโดยตลอด โดยจัดทำฐานข้อมูลต่างๆ อาทิ ทำเนียบผู้ประกอบการพลาสติกของไทยที่มีการสำรวจใหม่ทุกปี รวมไปถึง  สถิติต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการอุตสาหกรรมพลาสติกในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็น สถิติการนำเข้าและการส่งออกผลิตภัณฑ์พลาสติกของไทย ราคาเม็ดพลาสติกทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นต้น เพื่อที่ผู้ประกอบการ หรือหน่วยงานภาครัฐจะนำไปวิเคราะห์เศรษฐกิจของอุตสาหกรรมพลาสติก

สำหรับในปีที่ 6 โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมพลาสติก จะมีการนำเสนอฐานข้อมูลเพิ่มเติมอีก 2 ฐาน คือ ฐานข้อมูลอุตสาหกรรมพลาสติกในตลาดอาเซียน นำเสนอสถิติการนำเข้า-ส่งออกผลิตภัณฑ์พลาสติกแต่ละประเทศ ข่าวสาร ความเคลื่อนไหวในกลุ่มประเทศอาเซียน และฐานข้อมูลอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ ที่จะนำเสนอข้อมูลผู้ประกอบการพลาสติกชีวภาพ, ข่าวสารต่างๆ ในแวดวงพลาสติกชีวภาพ โดยที่กระแสด้าน AEC และพลาสติกชีวภาพเป็นกระแสที่สังคมให้ความสำคัญและจับตามองอยู่ในปัจจุบัน

ศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมพลาสติกนอกจากจะนำเสนอข่าวสารในอุตสาหกรรมพลาสติก ฐานข้อมูลสถิติต่างๆ บทวิเคราะห์เศรษฐกิจแล้วยังเป็นอีกพื้นที่ให้เกิดการร่วมมือกันของผู้ประกอบการและภาครัฐ ในอุตสาหกรรมต่างๆ ทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ และเกิดความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ซึ่งก่อให้เกิดเป็นชุมชนด้านพลาสติก สร้างความเข้มแข็งด้านข้อมูลมากขึ้น

ท้ายนี้ ในกระแสการแข่งขันของอุตสาหกรรมพลาสติกที่สูงมากขึ้น ศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมพลาสติกจึงเป็นอีกหนึ่งช่องทางชิ้นสำคัญที่จะเป็นประโยชน์ให้ผู้ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ ได้ใช้เพื่อประกอบการพิจารณาในการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การดำเนินงาน ให้สอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงในระดับนานาชาติและสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นกับอุตสาหกรรมพลาสติกของไทยตลอดไป            

กลับหน้าหลัก Share