พลาสติก ส่งออก Export
ปี 2556
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการส่งออกผลิตภัณฑ์พลาสติก

                อุตสาหกรรมพลาสติกเป็นอุตสาหกรรมสนับสนุนที่สำคัญอย่างหนึ่งสำหรับประเทศไทย ผลิตภัณฑ์พลาสติกเป็นส่วนประกอบในอุตสาหกรรมอื่น หรือเป็นบรรจุภัณฑ์ทั้งสินค้าบริโภคและอุปโภค ในแต่ละปีประเทศไทยสามารถส่งออกผลิตภัณฑ์พลาสติกไม่ต่ำกว่า 1 แสนล้านบาท แต่ประเทศไทยยังมีความจำเป็นที่นำเข้าผลิตภัณฑ์พลาสติกที่มีคุณภาพสูงอีกเป็นจำนวนมาก ทำให้ประเทศไทยขาดดุลการค้าในอุตสาหกรรมพลาสติก

                อุตสาหกรรมพลาสติกของไทยส่วนมากเป็นอุตสาหกรรมที่ไม่ใช่เทคโนโลยีระดับสูง เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดการขาดดุลทางการค้า ดังนั้นหน่วยงานภาครัฐจึงเล็งเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและจัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการส่งออกผลิตภัณฑ์พลาสติกเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทยในอุตสาหกรรมพลาสติก ยกระดับความสามารถในการแข่งขัน ให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์พลาสติกที่จะมีมูลค่าสูงขึ้นในการส่งออก

                โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการส่งออกผลิตภัณฑ์พลาสติก จัดการรวบรวมข้อมูลการส่งออกผลิตภัณฑ์พลาสติก นำมาวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ เพื่อจัดทำแผนนโยบายที่เหมาะสมต่อการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการ และจัดอบรมสัมมนาผู้ประกอบการของไทยเพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิต ส่งเสริมให้เกิดการร่วมมือกันในการลงทุนระหว่างผู้ประกอบการของไทยและผู้ประกอบการต่างประเทศ

                อุตสาหกรรมพลาสติกของไทยเป็นอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ แต่ยังติดขัดปัญหาเกี่ยวกับศักยภาพในการผลิตทำให้เกิดการขาดดุลการค้ามาโดยตลอด ถ้าผู้ประกอบการของไทยสามารถเสริมศักยภาพและความสามารถในการผลิตให้ดีขึ้น จะทำให้ประเทศไทยได้ดุลการค้าในอุตสาหกรรมพลาสติกมากขึ้น

กลับหน้าหลัก Share