พลาสติก นำเข้า Import
ปี 2556
โครงการส่งเสริมการผลิตภายในประเทศ เพื่อทดแทนการนำเข้าผลิตภัณฑ์พลาสติก

                อุตสาหกรรมพลาสติกเป็นอุตสาหกรรมสนับสนุนในหลายๆ อุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมยานยนต์ เป็นต้น ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมพลาสติกของไทยส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และผลิตภัณฑ์ส่วนมากเป็นบรรจุภัณฑ์ทั่วไปที่ไม่มีมูลค่าสูง แต่จำเป็นที่จะต้องนำเข้าผลิตภัณฑ์พลาสติกที่มีมูลค่าสูง จึงเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ประเทศไทยเสียดุลการค้าในอุตสาหกรรมพลาสติก

                จำเป็นอย่างยิ่งที่ประเทศไทยจะต้องมีการศึกษาข้อมูลและรูปแบบการผลิตผลิตภัณฑ์ เพื่อนำมาวิเคราะห์หาแนวทางในการลดการพึ่งพาการนำเข้าผลิตภัณฑ์พลาสติก โดยการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมพลาสติกในประเทศ นอกจากจะช่วยลดมูลค่าการนำเข้าผลิตภัณฑ์พลาสติกแล้ว ยังช่วยให้เกิดการจ้างงาน สร้างมูลค่าเพิ่ม และสนับสนุนอุตสาหกรรมต่อเนื่องต่างๆ ภายในประเทศได้อีกด้วย

                โครงการส่งเสริมการผลิตภายในประเทศ เพื่อทดแทนการนำเข้าผลิตภัณฑ์พลาสติกนอกจากจะแก้ไขปัญหาการขาดดุลทางการค้าแล้ว ยังช่วยลดต้นทุนในการประกอบอุตสาหกรรมอื่นๆ ได้อีกด้วย ซึ่งจะทำให้เกิดการพัฒนาแบบบูรณาการทั้งระบบต่อไปในอนาคต

                สถาบันพลาสติกจะรวบรวมข้อมูลต่างๆ เพื่อนำมาวิเคราะห์จัดทำเป็นแผนพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกของไทยเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยส่งเสริมผู้ประกอบการอุตสาหกรรมพลาสติกของไทยให้เกิดการพัฒนาศักยภาพด้วยการจัดอบรมสัมมนา และส่งเสริมการร่วมมือกันทางธุรกิจของผู้ประกอบการทั้งของไทยและของต่างประเทศ

                หากผู้ประกอบการอุตสาหกรรมพลาสติกของไทยมีการยกระดับความรู้และเทคโนโลยี สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศ นอกจากจะช่วยลดการขาดดุลการค้าของไทยแล้ว ยังสามารถช่วยลดต้นทุนในการประกอบอุตสาหกรรมต่อเนื่องของไทยได้อีกด้วย อีกทั้งยังส่งเสริมเศรษฐกิจแบบบูรณาการทั้งระบบของประเทศ เช่นการจ้างงาน เป็นต้นอีกด้วย

กลับหน้าหลัก Share