พลาสติก อาเซียน บรรจุภัณฑ์
ปี 2556
โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อรองรับภูมิภาคอาเซียน

อุตสาหกรรมพลาสติกของไทยเป็นอุตสาหกรรมที่สำคัญของประเทศ ในฐานะที่เป็นอุตสาหกรรมสนับสนุนอุตสาหกรรมอื่นๆ เช่นการเป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์อื่น และเป็นบรรจุภัณฑ์ของสินค้าต่างๆ ทั้งอุปโภคและบริโภค ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมพลาสติกของไทยโดยมากเป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในจำนวนนี้มีสัดส่วนการผลิตบรรจุภัณฑ์เป็นจำนวนเยอะที่สุด

            ในปี พ.ศ. 2558 เป็นปีที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงสำคัญเพราะเป็นปีที่เปิดการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน นอกจากเป็นการเพิ่มปริมาณการค้าขายระหว่างประเทศมากขึ้นแล้ว ยังก่อให้เกิดการแข่งขันมากขึ้นอีกด้วย ผู้ประกอบการของไทยจึงมีความจำเป็นที่จะต้องปรับตัวและเพิ่มศักยภาพในการผลิตเพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ

            โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อรองรับภูมิภาคอาเซียน ดำเนินการศึกษาศักยภาพ และระบบข้อมูล การกำหนดหมวดหมู่ ประเภทอุตสาหกรรมในเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ ของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์สำหรับสินค้าอุปโภคและบริโภค นำมาจัดทำกรอบแผนงาน แผนที่นำทาง (Road Map) ในการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ เสนอแนะมาตรการนโยบายในเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์เพื่อรองรับการขยายตัวของการอุปโภคและบริโภคในภูมิภาคอาเซียน และโครงการนำร่องผลิตภัณฑ์ต้นแบบ

            การพัฒนาบรรจุภัณฑ์นอกจากเป็นการเพิ่มมูลค่าการค้าในอุตสาหกรรมพลาสติกแล้ว ยังเป็นการเพิ่มมูลค่าของสินค้าในอุตสาหกรรมอื่นด้วย เพราะบรรจุภัณฑ์เป็นการเพิ่มมูลค่าของสินค้าได้ อีกทั้งนวัตกรรม เทคโนโลยีใหม่ๆ เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการจึงเป็นวิธีการที่สำคัญในการแข่งขันกับผู้ประกอบการจากประเทศอื่น โดยเฉพาะภายหลังการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ. 2558

กลับหน้าหลัก Share