ปี 2555
โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมพลาสติกระยะที่5

   โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมพลาสติกระยะที่5 ดำเนินการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลฯ เป็นช่องทางในการสื่อสารระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้สนใจข้อมูลที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมพลาสติก เป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้นโยบายต่างๆ รวมทั้งทำฐานข้อมูลห้องปฏิบัติการทดสอบสร้างเครือข่ายห้องปฏิบัติการทดสอบได้อย่างสะดวกรวดเร็วได้มาตราฐานสากล โดยการดำเนินงานในระยะที่ 5 นี้ ได้ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลผู้ประกอบการเพื่อจัดทำนามานุกรมผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไทย รวบรวมและสร้างฐานข้อมูลห้องปฏิบัติการทดสอบ รวมไปถึงการจัดทำหนังสือความรู้พื้นฐานอุตสาหกรรมพลาสติกใน AEC ซึ่งจะรวบรวมข้อมูลของอุตสาหกรรมพลาสติกในกลุ่มประเทศอาเซียน อาทิ ข้อมูลนำเข้า – ส่งออกผลิตภัณฑ์พลาสติก ข้อมูลกำลังการผลิตเม็ดพลาสติก เป็นต้น และนำมาวิเคราะห์เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุนเมื่อเปิด AEC

กลับหน้าหลัก Share