ปี 2555
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการส่งออกผลิตภัณฑ์พลาสติก(EXPORT PROMOTION)

    โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการส่งออกผลิตภัณฑ์พลาสติกดำเนินการโดยวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำข้อมูล วิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์พลาสติกที่มีศักยภาพในการส่งออกพร้อมทั้งวิเคราะห์แนวทางในการส่งเสริมและการสนับสนุนการส่งออกผลิตภัณฑ์พลาสติกและนำมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบเพื่อการส่งออกจำนวน 2 ผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพสำหรับการส่งออก สถาบันพลาสติกได้ดำเนินการร่วมกับกลุ่มพลาสติกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่มีศักยภาพสำหรับการส่งออก 2 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ฟิล์ม Stretch Hood และ ฟิล์ม Stretch Wrap นอกจากนี้ยังได้จัดทำหนังสือแนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการส่งออกผลิตภัณฑ์พลาสติก เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกไทย

กลับหน้าหลัก Share