ปี 2555
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตภายในประเทศเพื่อทดแทนการนำเข้าผลิตภัณฑ์พลาสติก (IMPORT REPLACEMENT)

   โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตภายในประเทศเพื่อทดแทนการนำเข้าผลิตภัณฑ์พลาสติก ดำเนินการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำข้อมูล วิเคราะห์ตลาด อุปสรรคและสาเหตุของการนำเข้าผลิตภัณฑ์พลาสติกของประเทศไทยรวมถึงหาแนวทางในการส่งเสริมการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ พร้อมทั้งพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบเพื่อทดแทนการนำเข้าผลิตภัณฑ์พลาสติกจำนวน 2 ผลิตภัณฑ์ โดยได้มีการจัดการประชุมระดมสมองเพื่อคัดเลือกผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่เหมาะสมแก่การสนับสนุนให้เกิดการผลิตภายในประเทศเพื่อทดแทนการนำเข้า สถาบันพลาสติกได้ดำเนินการร่วมกับกลุ่มพลาสติกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบเพื่อทดแทนการนำเข้า 2 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ บรรจุภัณฑ์พลาสติกเพื่อป้องกันสินค้าอิเล็กทรอนิกส์จากไฟฟ้าสถิต(Anti-Static Poach) และสายพานพลาสติก (Conveyer belt) นอกจากนี้ยังได้จัดทำหนังสือแนวทางการทดแทนการนำเข้าผลิตภัณฑ์พลาสติก เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกไทย

กลับหน้าหลัก Share