ปี 2555
โครงการคลินิกอุตสาหกรรมเพื่อการฟื้นฟูสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย

โครงการคลินิกอุตสาหกรรมเพื่อการฟื้นฟูสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย

                ผลกระทบจากอุทกภัยอย่างเฉียบพลันในปี 2554 สถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมของกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก ในเขตพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร ปทุมธานี และจังหวัดนนทบุรี ได้รับความเสียหายอย่างมาก ซึ่งจากวิกฤตดังกล่าว กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ได้ดำเนินโครงการคลินิกอุตสาหกรรมเพื่อการฟื้นฟูสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยได้ เพื่อดำเนินการฟื้นฟูและเยียวยา สถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติอุทกภัยโดยสถาบันพลาสติกได้เป็นหนึ่งในหน่วยงานร่วมดำเนินการโครงการครั้งนี้ ซึ่งสถาบันฯ มีขอบเขตการดำเนินการสำรวจ ประเมินความเสียหาย และเข้าฟื้นฟู เฉพาะสถานประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกในเขตพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร ปทุมธานี และจังหวัดนนทบุรี 51 โรงงาน

กลับหน้าหลัก Share