ปี 2555
โครงการจัดทำเว็ปไซต์ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์พลาสติกของไทย

    สถาบันพลาสติกได้จัดทำ “เว็ปไซต์ห้องปฏิบัติการทดสอบ มาตรฐานผลิตภัณฑ์พลาสติกของไทย” (Lab and Standard of Plastic Product : LSP) โดยเว็ปไซต์ดังกล่าวได้ฝากไว้ในเว็ปไซต์ของโครงการศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมพลาสติก (Plastics Intelligence Unit) ทั้งนี้ในเว็ปไซต์ห้องปฏิบัติการทดสอบฯ จะประกอบไปด้วยข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทดสอบผลิตภัณฑ์พลาสติก อาทิ ขั้นตอนการขอรับ มอก. หน่วยงาน/บริษัทที่รับทดสอบขั้นตอนการผลิตและคุณสมบัติของชิ้นงาน บริการค้นหาเครื่องมือทดสอบ เป็นต้น โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมสารประโยชน์ต่างๆ เกี่ยวกับกระบวนการทดสอบผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้ประกอบการในวงการอุตสาหกรรมพลาสติก โดยสามารถเข้าสู่ระบบเว็ปไซต์ URL : http://plastics].oie.go.th/LSP

กลับหน้าหลัก Share