ประชาสัมพันธ์ โครงการเพิ่มศักยภาพการกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเป้าหมาย กิจกรรมที่ 1 การอภิปรายจัดทำร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเป้าหมาย

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (TISI) ได้จัดโครงการเพิ่มศักยภาพการกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเป้าหมาย  กิจกรรมที่ 1 การอภิปรายจัดทำร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยปัจจุบันนักวิจัยของไทยสามารถคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมได้อย่างหลากหลายผลิตภัณฑ์ ซึ่งมีความน่าสนใจและสามารถสร้างสิ่งใหม่ๆ ให้กับอุตสาหกรรมตลอดจนตลาดผู้อุปโภค บริโภค สามารถเลือกใช้ได้อย่างหลากหลาย ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมการทําผลิตภัณฑ์นวัตกรรมให้มีคุณภาพ จึงกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมจึงเป็นที่มาของการจัดโครงการนี้ขึ้น

โดยมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ กําหนดขึ้นตามนโยบายรัฐบาลเพื่อเป็นการส่งเสริมผลิตภัณฑ์นวัตกรรมของประเทศ ซึ่งสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ได้กับหลากหลายหน่วยงาน และหลายภาคส่วน เพื่อให้ได้ซึ่งข้อมูลอันเป็นประโยชน์สำหรับประกอบเอกสาร 

ในการนี้จึงใคร่ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมพลาสติกและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม โดยสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่

Zoom Meeting
https://zoom.us/j/95320169538?pwd=UWtYdDB6ZkIvS0hZdHlFd29OYnBCdz09

โดยกิจกรรมที่ 1 การอภิปรายจัดทำร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเป้าหมาย

แบ่งกิจกรรมเป็น 2 วัน 19 - 20 กรกฎาคม 2564
เวลา 08.30 น. - 17.00 น.

ผลิตภัณฑ์ที่จัดทำร่างมาตรฐาน ประกอบด้วย 4 ผลิตภัณฑ์

สำหรับวันที่ 19 กรกฎาคม 2564

ร่าง มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอุปกรณ์ป้องกันการเกาะของนก
ANTI-BIRD GRABBING EQUIPMENT FOR BUILDING

ร่าง มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหลอดเก็บเลือด
BLOOD COLLECTION TUBES

สำหรับวันที่ 20 กรกฎาคม 2564

ร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องพลาสมาเย็นแบบหัวเจ็ท
COLD ATMOSPHERIC PLASMA NON-CONTACT ELECTRODE

ร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องพลาสมาเย็นแบบหัวสัมผัส
COLD ATMOSPHERIC PLASMA CONTACT ELECTRODE

สามารถโหลดเอกสารได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1AvgDeNMP18xsTz4u02QFp417uKfdBFbl

สามารถติดตามข้อมูลอันเป็นประโยชน์จากสถาบันพลาสติกได้ที่
Youtube Official : Thaiplastics
Tel: 02-391-5340-43 ต่อ 421

ดาวน์โหลด