ร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมด้านนวัตกรรม โครงการเพิ่มศักยภาพการกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเป้าหมาย กิจกรรมที่ 1 การอภิปรายจัดทำร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเป้าหมาย

                ตามที่รัฐบาลมีนโยบาลส่งเสริมและสนับสนุนนวัตกรรมในประเทศ ทางสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมให้แข็งแกร่ง จึงได้ร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รวมถึงภาคผู้ประกอบการ และ SME นำผลงานนวัตกรรมที่พร้อมใช้งานจากผู้ประกอบการและ SME มาเพิ่มศักยภาพด้วยการร่างเป็นมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมขึ้นมา ประกอบด้วยคำนิยาม คุณลักษณะ และการทดสอบเพื่อให้สอดคล้องกับแนวมาตรฐานในประเทศและสากล

                เมื่อวันที่ 19 – 20 กรกฎาคม 2564   คณะกรรมการวิชาการรายสาขา คณะที่ 70 ผลิตภัณฑ์นวัตกรรม  จึงได้จัดให้มีกิจกรรมสัมมนาทางออนไลน์ เพื่ออภิปรายจัดทำร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เป้าหมาย โดยทำการพิจารณา 4 ผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย

- ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอุปกรณ์ป้องกันการเกาะของนก ANTI-BIRD GRABBING EQUIPMENT FOR BUILDING

- ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหลอดเก็บเลือด BLOOD COLLECTION TUBES

- ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องพลาสมาเย็นแบบหัวเจ็ท COLD ATMOSPHERIC PLASMA NON-CONTACT ELECTRODE

- ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องพลาสมาเย็นแบบหัวสัมผัส COLD ATMOSPHERIC PLASMA CONTACT ELECTRODE

                ในการสัมมนาผู้เข้าร่วมได้อภิปรายและแสดงความคิดเห็นในการจัดทำร่างมาตรฐานอันเป็นประโยชน์ สำหรับผู้เข้าร่วมการสัมมนา ในครั้งนี้ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ กรรมการวิชาการรายสาขา อนุกรรมการวิชาการรายสาขา ผู้คิดค้นนวัตกรรมและผู้สนใจทั่วไป สถาบันพลาสติกโดย นายวีระ ขวัญเลิศจิตต์ (ผู้อำนวยการสถาบันพลาสติก) ได้รับเกียรติเป็นกรรมการวิชาการด้วย  เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนานวัตกรรม รวมถึงส่งเสริมนวัตกรรมทางผลิตภัณฑ์พลาสติก ผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ ที่สร้างสรรค์จากผู้ประกอบการเพื่อให้สามารถไปสู่ระดับอุตสาหกรรมได้  ในการอภิปรายทางสถาบันพลาสติกได้นำเสนอมุมมองต่างๆ แก่นวัตกร ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิท่านอื่นเพื่อการปรับปรุงร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมในครั้งนี้ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้อุปโภคและปกป้องสิทธิ์ของนวัตกรในประเทศอย่างดีที่สุด

ท่านสามารถติดตามติดกิจกรรมโครงการเพิ่มเติมได้ที่  สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (TISI)

และร่วมติดตามกิจกรรมกับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์จากสถาบันพลาสติกได้ที่

Website > https://www.thaiplastics.org/

Facebook : Plastics Institute of Thailand - สถาบันพลาสติก

Line : @Thaiplastics

Youtube Official : Thaiplastics

Tel: 02-391-5340-43 ต่อ 421

ดาวน์โหลด