สถาบันพลาสติกเป็นวิทยากรในการอบรมหลักสูตร “พลาสติก : การผลิต การใช้ และการจัดการ” สำหรับบุคลากรกรมควบคุมมลพิษ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1-16 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด

          จากสถานการณ์ ปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน  การจัดการทรัพยากรอย่างคุ้มค่าด้วยแนวคิด  Circular Economy และ การวางแนวทางสู่อุตสาหกรรม อนาคตด้วยแนวคิด BCG Model เป็นองค์ความรู้ที่สำคัญ อันนำไปสู่การจัดการปัญหาดังกล่าว  การพัฒนาความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในอุตสาหกรรมพลาสติก ถือเป็นสิ่งสำคัญ เพราะพลาสติกถือเป็นวัสดุที่มีความจำเป็นในชีวิตประจำวัน มีการเติบโตและจำเป็นต่อการใช้งานในอุตสาหกรรมต่างๆ เป็นอย่างมาก การสร้างความเข้าใจในวัสดุพลาสติก จนนำไปสู่การแปรรูป การสร้างมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนสถานการณ์ของอุตสาหกรรม จะสามารถนำไปสู่การวางรากฐานของการเติบโตในอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนได้

                วันที่ 9 กันยายน 2564 กรมควบคุมมลพิษ ได้ให้เกียรติสถาบันพลาสติกเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมพลาสติก ในหัวข้อ “พลาสติก : การผลิต การใช้ และการจัดการ” โดยมีบุคลากรจากกรมควบคุมมลพิษ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1-16 และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 76 จังหวัด ทั่วประเทศ เข้าร่วมรับฟังกว่า 300 ท่าน เพื่อให้บุคลากรได้เข้าใจถึงอุตสาหกรรมพลาสติก  การใช้และการจัดการให้เกิดประสิทธิภาพ ของการดำเนินงานในอนาคต จึงได้มีเนื้อหาต่างๆที่เชื่อมโยงให้เห็นภาพรวมของอุตสาหกรรมพลาสติก

          นำโดย คุณอรรถพล  เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ได้กล่าวเปิดงานและกล่าวถึงความสำคัญของการอบรมในวันนี้ พร้อมทั้งได้ให้แนวทางสำคัญคือการนำความรู้และความเข้าใจที่ได้รับไปสู่การต่อยอดในเชิงการดำเนินงานจริงเพื่อสร้างแนวทางสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

          สถาบันพลาสติก ได้ร่วมบรรยายและถ่ายทอดความรู้ด้านอุตสาหกรรมพลาสติกให้ครบวงจร เพื่อให้เห็นถึงภาพรวม การใช้งาน การผลิต และการนำกลับไปสู่กระบวนการรีไซเคิลอย่างประสิทธิภาพแบ่งเป็น 4 ช่วงด้วยกัน

          ช่วงที่ 1 คุณวีระ ขวัญเลิศจิตต์ ผู้อำนวยการสถาบันพลาสติก บรรยายใน เรื่อง ความเป็นมาของอุตสาหกรรมพลาสติก ซึ่งได้บอกเล่าถึงวิวัฒนาการของพลาสติกชนิดของพลาสติกและการใช้งานโดยรวม เพื่อสร้างความเข้าใจในวัสดุพลาสติกกับบุคลากรที่เข้าร่วมอบรม

          ช่วงที่ 2 คุณนันทวัฒน์ พร้อมภูมิ ผู้จัดการศูนย์ออกแบบและพัฒนานวัตกรรมพลาสติกได้บรรยาย ชนิดและกระบวนขึ้นรูปของพลาสติก ซึ่งสอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับกระบวนการของการผลิต การนำไปแปรรูป ตลอดจนการนำพลาสติกไปใช้งาน เพื่อให้เห็นถึงลักษณะการใช้พลาสติกในงานอุตสาหกรรมกับผู้บริโภค

 

          ช่วงที่ 3 คุณศตพร สภานุชาต ผู้จัดการศูนย์ข้อมูลและวิจัยอุตสาหกรรมพลาสติก ได้บรรยาย ถึงสถานการณ์พลาสติกโครงสร้างในส่วนต่างๆ ของอุตสาหกรรมพลาสติก สถานการณ์ของพลาสติกในประเทศและต่างประเทศ เพื่ออัพเดทข้อมูลที่ทันสมัย เข้าใจถึงแนวโน้มการใช้งานของพลาสติกทั้งในและต่างประเทศได้ดียิ่งขึ้น

          ช่วงสุดท้าย คุณคงศักดิ์ ดอกบัว  ผู้อำนวยการฝ่ายข้อมูลและวิจัยตลาดอุตสาหกรรมพลาสติก ได้บรรยาย  ปัญหาและการจัดการพลาสติก ได้เล่าถึงปัญหาขยะพลาสติกที่เกิดขึ้น พร้อมสะท้อนให้เห็นถึงการใช้พลาสติกอย่างถูกวิธีเพื่อลดปัญหาจากพลาสติก การจัดการหลังการใช้งาน ในประเทศและต่างประเทศ

 

          บุคลากรจากกรมควบคุมมลพิษ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1-16 และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ที่เข้าร่วมอบรมจะได้รับความรู้ เช่น การใช้พลาสติกตั้งแต่จุดเริ่มต้น การนำมาแปรรูป สถานการณ์ที่พลาสติกเข้าไปมีบทบาทในอุตสาหกรรม เพื่อให้เห็นถึงแนวทางการทำงานของบุคลากรได้อย่างชัดเจนและที่สำคัญที่สุดคือผู้เข้าร่วมอบรมสามารถเรียนรู้วิธีการจัดการหลังการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะสามารถนำไปสู่การกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ตรงจุดลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สามารถนำทรัพยากรของพลาสติกกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมให้เกิดอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนตามแนวทาง BCG Model

                การอบรมในครั้งนี้ถือเป็นจุดเชื่อมโยงที่สำคัญ ที่จะช่วยให้บุคลากรและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องสามารถมองเห็นและเข้าใจภาพรวมของอุตสาหกรรมพลาสติกตั้งแต่จุดเริ่มต้น การแปรรูป การผลิตและการจัดการหลังการใช้งานจนนำไปสู่การเติบโตของอุตสาหกรรมพลาสติกที่ยั่งยืนได้

ร่วมติดตามกิจกรรมและข่าวสารอันเป็นประโยชน์ได้ที่

Website > https://www.thaiplastics.org/

Facebook : Plastics Institute of Thailand - สถาบันพลาสติก

Line : @Thaiplastics

Youtube Official : Thaiplastics

Tel: 02-391-5340-43 ต่อ 421

ดาวน์โหลด