ขอเชิญเข้าร่วมจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติก

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติก


สิ่งที่ส่งมาด้วย

1.กำหนดการประชุมระดมสมอง
2.ใบตอบรับการเข้าร่วมประชุม


          ด้วย อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันพลาสติก (สถาบันพลาสติก) ซึ่งเป็นสถาบันเครือข่ายภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรม กาลังดำเนินโครงการส่งเสริมการผลิตภายในประเทศเพื่อทดแทนการนำเข้าผลิตภัณฑ์พลาสติก และโครงการส่งเสริมการผลิตภายในประเทศเพื่อทดแทนการนำเข้าผลิตภัณฑ์พลาสติก ของสานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมพลาสติกไทย โดยการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกเพื่อทดแทนการนำเข้า และส่งเสริมการส่งออกผลิตภัณฑ์พลาสติก สาหรับใช้เป็นแผนที่นำทาง (Road Map) ในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมของไทยต่อไป


         ในการนี้ สถาบันพลาสติก กำลังดำเนินงานในขั้นตอนของการจัดทายุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติก จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านหรือตัวแทนเข้าร่วมการประชุมระดมสมองที่จัดขึ้นในวันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2556 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 เพื่อให้ยุทธศาสตร์ที่จะจัดทำขึ้นมีความชัดเจน ครอบคลุม และสามารถนาไปใช้ดาเนินการให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกได้อย่างแท้จริง


         ทั้งนี้ ท่านสามารถส่งใบตอบรับการเข้าร่วมประชุม ตามเอกสารแนบ 2 และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณนัตตุลา วงศ์ต๊ะ โทรศัพท์ 0-2391-5340-43 ต่อ 212 โทรสาร 0-2712-3316 อีเมล nattula.w@thaiplastics.org


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเข้าร่วม จักขอบคุณยิ่ง


ขอแสดงความนับถือ

(นายคงศักดิ์ ดอกบัว)

ผู้อำนวยการสายงานวิชาการและเทคโนโลยี
สายงานเทคโนโลยีและการจัดการ
โทร 0 2391 5340-3 ต่อ 211-213
โทรสาร 0 2712 3316