ประชาสัมพันธ์รายงานประจำปี 2564 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดทำหนังสือ  รายงานประจำปีของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปี 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลงงานผลการดำเนินงานและกิจกรรมของ วช.

ทาง วช. ขอมอบ รายงานประจำปีของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปี 2564 ให้กับหน่วยงานและผู้ที่สนใจเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ ทั้งนี้ สามารถเข้าชมและดาวน์โหลดไฟล์ หนังสือ ายงานประจำปีของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปี 2564 ในรูปแบบอิเล็กซ์ทรอนิกส์ไฟล์ได้ที่ https://www.nrct.go.th/annualreports

 

จึงขอนำมาเพื่อเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์เพื่อให้ผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจได้นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

เพิ่มเติมได้ที่ กล่มสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

โทร 02579 1370-9 และ 02561 2445 ต่อ 853

ดาวน์โหลด