ประชาสัมพันธ์เรื่องสุขภาพ และข้อมูลสำหรับป้องกันโควิด-19 จาก สมอ.องค์กรสร้างสุข

ด้วย สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สมอ. ได้รับอนุมัติให้สนับสนุนการดำเนินโครงการตามแผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานขององค์กรภาครัฐ ภายใต้ชื่อโครงการ สมอ. องค์กรสร้างสุข จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุรภาพชีวิตบุคลากรภายในองค์ รวมถึงผู้ประกอบการและพนักงานในองค์กร ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามแนวทางองค์กรสุขภาวะ (Happy workplace)

ทั้งนี้ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สมอ. จึงได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เรื่องสุขภาพและการป้องกันโควิด-19 เพื่อเผยแพร่ให้กับหน่วยงานต่างๆ และผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม

 

สามารถโหลดเอกสารได้ที่ภาพด้านล่างนี้

ดาวน์โหลด