ประชาสัมพันธ์ การขอข้อคิดเห็นร่างมาตรฐานตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ การตรวจสอบย้อนกลับการรีไซเคิลพลาสติก และการประเมินความสอดคล้องและส่วนผสมรีไซเคิล - ข้อกำหนดมาตรฐานเลขที่ มตช. 9-25xx

 

ด้วยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมได้จัดทำร่างมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ การตรวจสอบย้อนกลับการรีไซเคิลพลาสติก และการประเมินความสอดคล้องและส่วนผสมรีไซเคิล - ข้อกำหนดมาตรฐานเลขที่ มตช. 9-25xx ซึ่งร่างมาตรฐานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้เกิดการรีไซเคิลพลาสติกตามยุทธสาสตร์ BCG Model โดยมีระบบการตรวจสอบย้อนกลับการีไซเคิลของผลิตภัณฑ์พลาสติก ตั้งแต่แหล่งที่มาของพลาสติกรีไซเคิล กระบวนการผลิต และส่วนผสมของพลาสติกรีไซเคิล เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์พลาสติกรีไซเคิลดังกล่าว นั้น

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จึงขอเรียนเชิญผูประกอบการและผู้ที่สนใจ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงข้อคิดเห็นร่างมาตรฐานตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ การตรวจสอบย้อนกลับการรีไซเคิลพลาสติก และการประเมินความสอดคล้องและส่วนผสมรีไซเคิล - ข้อกำหนดมาตรฐานเลขที่ มตช. 9-25xx

 

สนใจเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม : คลิก

เอกสารเพิ่มเติม : คลิก

กำหนดตอบวันนี้ - 18 มกราคม 2565 นี้

สนใจข้อมูลเพิ่มเติม

สำนักงานคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ
กลุ่มกำหนดมาตรฐานการตรวจสอบรับรองและระบบการจัดการ
โทรศัพท์ 0 2430 6825 ต่อ 2
e-Mail : cms.committees@gmail.com

ดาวน์โหลด