เปิดรับสมัครแล้ว รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภท การจัดการเทคโนโลยีเชิงนวัตกรรม ประจำปี 2565

ขอเชิญผู้ประกอบการ SME ร่วมสมัครรางวัลอันทรงเกียรติของผู้ประกอบการไทย “รางวัลอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมดีเด่น ประจำปี 2565 สาขาการจัดการเทคโนโลยีเชิงนวัตกรรม ”

 • รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น (The Prime Minister’s Industry Award)
 • รางวัลอุตสาหกรรมขาดกลางและขนาดย่อมดีเด่น (The Prime Minister’s Small and Medium Industry Award)

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • เป็นกิจการที่มีใบอนุญาตประกอบการจากภาครัฐ
 • เป็นธุรกิจภาคการผลิตและมีฝ่ายการผลิตที่ชัดเจน
 • ไม่มีข้อร้องเรียนที่มีมูลเหตุจากโรงงาน
 • ประเภท SME มีรายได้ไม่เกิน 500 ล้านบาท

แผนกิจกรรม

 • อบรมหลักเกณฑ์การประเมินรางวัล ช่วงเดือน ก.พ. – มี.ค. 65
 • นำเสนอผลการดำเนินงานด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานของสถานประกอบการ ช่วงเดือน มี.ค. – เม.ย. 65
 • ตรวจประเมิน ณ สถานประกอบการ ช่วงเดือน เม.ย. – พ.ค. 65
 • ประกาศผลรางวัล ช่วงเดือน มิ.ย.65
 • รับรางวัล PM Award ช่วงเดือน ส.ค.65

ดาวน์โหลดใบสมัคร : https://bit.ly/3qDSi15
ส่งใบสมัครได้ที่ E-Mail : [email protected]
รายละเอียดเพิ่มเติม 081 490 5891, 089 916 4205, 089 012 5628, 089 654 5761
กองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ดาวน์โหลด