ประชาสัมพันธ์ การอบรมออนไลน์ด้านการออกแบบตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (ไม่มีค่าใช้จ่าย) หัวข้อ "ติดอาวุธอุตสาหกรรมไทย ด้วยการออกแบบตามหลักคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน"

 
MTEC NSTDA ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมออนไลน์ด้านการออกแบบตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (ไม่มีค่าใช้จ่าย) หัวข้อ "ติดอาวุธอุตสาหกรรมไทย ด้วยการออกแบบตามหลักคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน" โดยเป็นการเรียนรู้เพื่อการออกแบบและพัฒนานวัตกรรมให้สามารถตอบโจทย์ในยุคของการดูแลสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างอุตสาหกรรมให้เกิดความยั่งยืน ผู้ประกอบการที่สนใจจะได้รับ
- ความรู้ด้านการออกแบบ
- การถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จริงจากวิทยากร
- การอบรมในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ
 
การอบรมทั้งสิ้น 7 วัน 
2-3, 10-11, 16, 24 มีนาคม และ 1 เม.ย. 2565
 
ลงทะเบียนเข้าร่วมฟรี! ภายใน 28 กพ.นี้ ที่ https://shorturl.asia/vPxA3
 
ดาวน์โหลดกำหนดการที่ https://sharebox.nstda.or.th/d/cb7b9868
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่่ : ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
โทรศัพท์ 0 2564 6500 โทรสาร 0 2564 6501- 5
คุณศิโรรัตน์ (081-8284993)
คุณหทัยกาญจน์ (081-6545222)
e-Mail DE4CE@mtec.or.th
 
 
 

ดาวน์โหลด