ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรอบรมออนไลน์ การศึกษากระบวนการขึ้นรูป Micro-pattern บนผลิตภัณฑ์พลาสติกและการพัฒนานาโนคอมโพสิตประสิทธิภาพสูง

เพื่อสร้างความรู้ในเทคโนโลยีพื้นผิวของวัสดุในระดับไมโครเมตร์และนาโนเมตร ซึ่งถือเป็นเทคโนโลยีที่มีบทบาทสำหรับภาควัสดุ ตลอดจนงานต่างๆในอุตสาหกรรม ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติจึงให้ความสำคัญและจัดหลักสูตรอบรมออนไลน์ การศึกษากระบวนการขึ้นรูป Micro-pattern บนผลิตภัณฑ์พลาสติกและการพัฒนานาโนคอมโพสิตประสิทธิภาพสูง

โดยวัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการสร้างพื้นผิวของวัสดุในระดับไมโครเมตรและนาโนเมตร
2. เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับวัสดุนาโนคอมโพสิตประสิทธิภาพสูงจากชีวมวลในประเทศ สอดคล้องกับโมเดลเศรษฐกิจ BCG
3. เพื่อให้ความรู้และแนะนำเทคโนโลยีการผสมพลาสติกขั้นสูงให้กับผู้ประกอบการ
4. เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้ประกอบการกับนักวิจัย

รูปแบบกิจกรรม
บรรยาย Online ผ่านโปรแกรม WebEx (ภาษาไทยสำหรับหัวข้อการบรรยายของวิทยากรไทย และภาษาอังกฤษสำหรับหัวข้อการบรรยายของ Prof. Hiroshi Ito)

กลุ่มเป้าหมาย
ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการผสมพลาสติก (Plastic compounder) การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก และบุคลากรในแวดวงอุตสาหกรรมที่สนใจงานวิจัยใหม่ ๆ ด้าน Surface replication technology และ การพัฒนาคอมโพสิตประสิทธิภาพสูงจากสารเติมแต่งขนาดอนุภาคนาโน ที่สกัดจากชีวมวลเหลือใช้ในประเทศไทย


วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 8:30 – 12: 15 น.
บรรยายออนไลน์ผ่านโปรแกรม Cisco WebEx
ดาวน์โหลดรายละเอียดหัวข้อบรรยาย

กำหนดการ
08.30 – 08.40 เริ่มเวลาออนไลน์
08.40 – 09.10 Fundamental polymer composites and blends by special kneading process as high shear
rotational and octa-screw kneading process by Prof.Hiroshi Ito
09.10 – 09.40 Micro pattern molding technology by Prof.Hiroshi Ito
09.45 – 10.15 Fundamentals and applications Micro-pattern on plastic products โดย ดร.ชาริณี และดร.ชวนชม
10.15 – 10.30 Break 15 mins.
10.30 – 11.10 Assisted technique for microfeature molding โดย ดร.วุฒิพงษ์
11.15 – 12.15 Sustainable and active fillers for high performance nanocomposites toward BCG model โดย ดร.ดรุณี ดร.วรนุช ดร.วรรณวิทู และดร.บงกช

วิทยากร

1. Professor Hiroshi Ito (Yamagata University, Japan)
2. ดร.วุฒิพงษ์ รังสีสันติวานนท์ (ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ)
3. ดร.ชาริณี วิโนทพรรษ์ (ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ)
4. ดร.ดรุณี อัศวเสถียร (ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ)
5. ดร.บงกช หรารักษ์ (ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ)
6. ดร.วรนุช อิทธิเบญจพงศ์ (ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ)
7. ดร.วรรณวิทู วรรณโมลี (ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ)
8. ดร.ชวนชม อ่วมเนตร (สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

การลงทะเบียน (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
ลงทะเบียนออนไลน์ >>>>> คลิก
– เมื่อคลิ๊ก link ลงทะเบียนแล้ว กรุณาคลิ๊กที่ Register
– สามารถลงทะเบียนได้ทั้งภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ
– กรุณากรอกข้อมูลในระบบลงทะเบียนให้ครบถ้วน แล้วกด Submit
– จะมีอีเมล์แจ้งยืนยันการลงทะเบียนพร้อมแจ้ง link การเข้าอบรมไปยังท่าน


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
งานพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีวัสดุเพื่ออุตสาหกรรม (คุณบุญรักษ์ กาญจนวรวณิชย์/ คุณพลธร เวณุนันท์)
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
โทรศัพท์ 025646500 ต่อ 4675, 4677 E-mail : bdd-hmi@mtec.or.th
หรือ https://www.mtec.or.th/general-training-courses/62564/

ดาวน์โหลด