ประชาสัมพันธ์การให้ทุนสนับสนุนการวิจัยภายใต้ “ชุดโครงการอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ” สานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

     ด้วยสานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดตั้งสานักประสานงาน “ชุดโครงการอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ” เพื่อดาเนินการพัฒนาโครงการวิจัยที่สอดคล้องกับทิศทางการดาเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการ และสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของประเทศ

     ขณะนี้สานักประสานงาน “ชุดโครงการอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ” เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยที่เป็นโจทย์จากภาคอุตสาหกรรม โดยบริษัทเอกชนที่ร่วมโครงการต้องร่วมสนับสนุนทุนวิจัยในรูปแบบเงินสด (In cash) ไม่น้อยกว่า 20% ของงบประมาณโครงการ พร้อมทั้งมีแนวทางการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยเชิงพาณิชย์หรือใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมอย่างชัดเจน โดยข้อเสนอโครงการดังกล่าวต้องสอดคล้องกับกรอบการวิจัยดังนี้
1) พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตให้กับอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพในปัจจุบันที่ใช้วัตถุดิบเป็นชีวมวล
2) พัฒนาผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพชนิดใหม่โดยใช้วัตถุดิบเป็นชีวมวล (Primary products)
3) ค้นหาวัตถุดิบชีวมวลชนิดใหม่ที่มีศักยภาพเพื่อเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพในอนาคต
4) พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์ฐานชีวภาพที่ใช้เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพเป็นวัตถุดิบ (Secondary products)
5) พัฒนาเทคโนโลยีฐานด้านตัวเร่งปฏิกิริยา (Catalyst platform) การผลิตสารโอลิโอเคมี (Oleochemical platform) และการใช้ประโยชน์จากของเสียอย่างบูรณาการ (Waste2Value platform) ครอบคลุมขยะอินทรีย์และขยะพลาสติก

 

นักวิจัยและนวัตกรรม ที่สนใจต้องการสมัครขอรับทุนสามารถส่ง Concept paper (รายละเอียดตามเอกสารแนบ (3)_NRCT_Concept Proposal (1) ) หรือดาวน์โหลดเอกสารและแบบฟอร์มต่างๆ ได้ที่เฟซบุ๊ค Bioindustry Trf สำหรับนักวิจัยที่ยังไม่มีเอกชนร่วมโครงการสามารถเสนอความเชี่ยวชาญมายังสานักประสานฯ เพื่อเป็นฐานข้อมูลสาหรับจัดหาเอกชนต่อไป

เพิ่มเติมเอกสาร : คลิก

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

เบอร์โทรศัพท์ 02-470-9618 หรืออีเมล [email protected]

ดาวน์โหลด