สถาบันพลาสติกร่วมเป็นวิทยากรใน กิจกรรมประชาสัมพันธ์การให้ทุนวิจัยหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) : แผนงานกลุ่มเศรษฐกิจหมุนเวียน ปีงบประมาณ 2566 (รอบที่1)

 

     เพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมของประเทศ ตลอดจนการพัฒนาอุตสาหกรรมให้เกิดความยั่งยืน การส่งเสริมให้นักวิจัยและนักพัฒนาได้เข้าถึงแหล่งเงินทุน การสนับสนุนการพัฒนาผลงานวิจัยให้สามารถต่อยอดได้ถือเป็นหนึ่งปัจจัยที่จะช่วยให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ และผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนอันจะนำไปสู่การสร้างอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน

     กิจกรรมประชาสัมพันธ์การให้ทุนวิจัยของหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) : แผนงานกลุ่มเศรษฐกิจหมุนเวียน ปีงบประมาณ 2566 (รอบที่1) ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมที่พร้อมต่อยอดให้เห็นภาพในเชิงการใช้งานจริง จัดขึ้นโดย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ-บพข. นำโดย รศ. ดร. ธรรมรงค์รัตน์ มุ่งเจริญ ประธานอนุกรรมการ แผนงานกลุ่มเศรษฐกิจหมุนเวียน บพข. ได้บรรยายถึงแนวทางของการทำงานของแผนงานกลุ่มเศรษฐกิจหมุนเวียน บพข. ตลอดจนลักษณะของทุนที่เปิดให้กับทางนักวิจัย นอกจากนี้ นายวีระ ขวัญเลิศจิตต์ ผู้อำนวยการสถาบันพลาสติก ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การยื่นขอทุนวิจัยในโครงการพัฒนาแบบแผนธุรกิจ (Business Model) สำหรับการบริหารจัดการขยะพลาสติกหลังการใช้โดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ในพื้นที่เขตเมืองชั้นใน เพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เห็นภาพการขอทุนวิจัยได้เห็นภาพชัดเจนขึ้นด้วย

 
     ทั้งนี้ สถาบันพลาสติกพร้อมเป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมการสร้างอุตสาหกรรมพลาสติกสู่ความยั่งยืน และเป็นข้อต่อกลางในการเชื่อมโยงงานวิจัยสู่การใช้งานจริงในอุตสาหกรรมผ่านงานบริการต่างๆ จากทางสถาบันพลาสติก ผู้ประกอบการที่สนใจขับเคลื่อนธุรกิจการสร้างอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนสามารถร่วมพูดคุยและปรึกษากับทางสถาบันพลาสติกได้

     นอกจากนี้สถาบันพลาสติกได้ดำเนินโครงการศึกษาและพัฒนาระบบการรับรองวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์พลาสติกที่มีส่วนผสมของ Post-Consumer Recycled (PCR) เพื่อส่งเสริม Circular Economy ในประเทศไทย สร้างความมั่นใจและการยอมรับในวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์พลาสติกที่มีสัดส่วนผสมของ PCR ให้กับผู้บริโภค โครงการได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย บริษัทเนสท์เล่ (ไทย) จำกัด บริษัทไอพอลิเมอร์ จำกัด และ บริษัทพีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด โดยมอบสิทธิพิเศษสำหรับ 50 ผลิตภัณฑ์แรกในการประเมินผลิตภัณฑ์พลาสติก ฟรี ตามเงื่อนไขที่กำหนด

สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่: bit.ly/3MKZ5zt หรือ https://www.facebook.com/PlasticsInstitute/posts/2167085703441438

สามารถรับชมกิจกรรมย้อนหลังได้ที่ : หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ-บพข.

ติดต่อสถาบันพลาสติกได้ที่

Website > https://www.thaiplastics.org/

Facebook : Plastics Institute of Thailand - สถาบันพลาสติก

Line : @Thaiplastics

Youtube Official : Thaiplastics

Tel: 02-391-5340-43 ต่อ 421

ดาวน์โหลด