สถาบันพลาสติกร่วมงานแถลงข่าว : การนำเสนอผลงานและบทบาท PPP Plastics ร่วมแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกของประเทศไทย

เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมให้สามารถตอบรับกับการดูแลสิ่งแวดล้อมได้อย่างเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับการเดินหน้านโยบายแห่งชาติอย่าง BCG Model ได้อย่างเหมาะสม พร้อมกับการลดปริมาณการผลิตขยะพลาสติกต่อคนให้น้อยลง

โครงการความร่วมมือภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม เพื่อจัดการพลาสติกและขยะอย่างยั่งยืน : PPP Plastics ได้จัดงานแถลงข่าวการนำเสนอผลงานและบทบาท ในการร่วมแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกของประเทศไทย โดยการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ นำเสนอความคืบหน้าในการขับเคลื่อนโครงการเพื่อการดูแลสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะมีบทบาทสำคัญ นำโดย ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และเลขาธิการองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในฐานะประธาน PPP Plastics ซึ่งได้บอกกล่าวถึงความสำคัญและหน้าที่ของของ PPP Plastics และ คุณวิรัช เกลียวปฏินนท์ ประธานกลุ่มพลาสติก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวถึงบทบาทของภาคอุตสาหกรรมไทยที่ร่วมมือในการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกของประเทศ โดยมีคุณอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เป็นประธานในกิจกรรมและให้แนวทางการดำเนินงานเพื่อการขับเคลื่อนกิจกรรมและการดูแลสิ่งแวดล้อมในอนาคตได้อย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ภายในงานได้มีการส่งมอบตำแหน่งประธานโครงการ PPP Plastics โดย ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ในนามองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) ในฐานะผู้ดำรงตำแหน่งประธานและเลขาธิการ ได้ส่งมอบตำแหน่งให้กับ คุณภราดร จุลชาต ประธานกิตติมศักดิ์กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในการดำเนินงานและเป็นประธานโครงการ PPP Plastics และสถาบันพลาสติกเป็นเลขาธิการโครงการ PPP Plastics ต่อไป

สถาบันพลาสติกในนามของผู้ดำเนินกิจกรรมใน โครงการความร่วมมือภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม เพื่อจัดการพลาสติกและขยะอย่างยั่งยืน : PPP Plastics ได้ร่วมเสวนา หัวข้อ “ต้นแบบโมเดลเศรษฐกิจหมุนเวียนกับการแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกของประเทศไทย” โดยคุณวีระ ขวัญเลิศจิตต์ (ผู้อำนวยการสถาบันพลาสติก) ได้อธิบายถึงโครงการศึกษาและพัฒนาในพื้นที่เขตปทุมวัน ภายใต้โครงการพัฒนาแบบแผนธุรกิจ (Business Model) สำหรับการบริหารจัดการขยะพลาสติกหลังการใช้โดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ในพื้นที่เขตเมืองชั้นใน และ คุณคงศักดิ์ ดอกบัว (ผู้อำนวยการฝ่ายข้อมูลและวิจัยตลาดอุตสาหกรรมพลาสติก สถาบันพลาสติก) ได้อธิบายถึงโครงการศึกษาและพัฒนาในพื้นที่เขตคลองเตย ที่มีการลงพื้นที่เพื่อให้ความรู้ ตลอดจนการสร้างแผนธุรกิจและ Application Platform สำหรับผู้ที่สนใจในการดูแลสิ่งแวดล้อม
สำหรับผู้ที่สนใจในกิจกรรมหรือโครงการเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมให้ยั่งยืน รวมไปถึงข้อมูลความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับโลก สามารถติดตามข้อมูลข่าวจากสถาบันพลาสติก รวมไปถึงการขอคำปรึกษาในการพัฒนากิจการและโรงงานให้สามารถดำเนินงานภายใต้นโยบาย BCG Model ได้แล้ววันนี้


ร่วมติดตามกิจกรรมและข่าวสารอันเป็นประโยชน์ได้ที่

Website > https://www.thaiplastics.org/

Facebook : Plastics Institute of Thailand - สถาบันพลาสติก หรือ https://fb.watch/dRxlK_kVSD/

Line : @Thaiplastics

Youtube Official : Thaiplastics

Tel: 02-391-5340-43 ต่อ 421

ดาวน์โหลด