ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันยานยนต์

    สถาบันยานยนต์ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เป็นสถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม ได้รับการจัดตั้งตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2541 และคำสั่งกระทรวงอุตสาหกรรม ที่ 314/2541 ลงวันที่ 4 กันยายน พ.ศ.2541 มีฐานะเป็นองค์กรอิสระภายใต้การกำกับดูแลของอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ โดยดำเนินการภายใต้ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน และมีคณะกรรมการสถาบันยานยนต์ ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ทรงคุณวุฒิ ทำหน้าที่กำหนดขอบเขตนโยบาย แผนและเป้าหมายการดำเนินงานควบคุม และกำกับดูแลการบริหารงานของสถาบันยานยนต์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เข้าดำรงตำแหน่ง

ผู้อำนวยการสถาบันยานยนต์

คุณสมบัติพื้นฐานของผู้สมัคร

  • 1. มีสัญชาติไทย
  • 2. อายุไม่น้อยกว่า 40 ปี และไม่เกิน 61 ปี นับถึงวันปิดรับสมัครคัดเลือก
  • 3. มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป จากสถานศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการ พลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) ให้การรับรอง
  • 4. มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 10 ปี และมีประสบการณ์ด้านการบริหารไม่น้อยกว่า 5 ปี
  • 5. เป็นผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู้ ความสามารถ และเหมาะสมกับภารกิจของสถาบันฯ ที่กำหนดไว้

เงื่อนไขในการจ้างและค่าตอบแทน

  • 1. มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 4 ปี และอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่ไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน หรือเมื่ออายุครบ 65 ปีบริบูรณ์ แล้วแต่วาระใดจะถึงก่อน
  • 2. อัตราค่าตอบแทนและผลประโยชน์ขึ้นกับคุณสมบัติและประสบการณ์ของผู้สมัคร และมีสวัสดิการเป็นไปตามระเบียบอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ ว่าด้วยการบริหารบุคคล ปี พ.ศ. 2564 โดยความเห็นชอบ จากคณะกรรมการสถาบันยานยนต์

ขอเชิญผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกทรัพยากรบุคคล
โทรศัพท์ 0 2712 2414 ต่อ 6011, 6016

รับสมัครถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2565

 ประกาศสรรหาผู้อำนวยการสถาบันยานยนต์

 ใบสมัครงาน

 การรับรองคุณสมบัติตนเอง

 แนบใบสมัครวิสัยทัศน์การบริหารงาน

ดาวน์โหลด