สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย สถาบันพลาสติก และพันธมิตร เข้าพบรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข หารือความร่วมมือส่งเสริมการใช้บรรจุภัณฑ์จากพลาสติกรีไซเคิล

        แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ถือเป็นหนึ่งในโมเดลสำหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมสู่ความยั่งยืน ซึ่งถือเป็นแนวทางที่สำคัญสำหรับการดำเนินงานของภาคอุตสาหกรรมให้เกิดการปรับตัวและตระหนักถึงความรับผิดชอบในการผลิตสินค้ามากยิ่งขึ้น โดยพลาสติกชนิด Polyethylene terephthalate (PET) ถือเป็นหนึ่งในวัสดุที่มีความสะดวกและความหลากหลายในการใช้งานอย่างมาก ด้วยคุณสมบัติที่ตอบโจทย์กับเทคโนโลยีในการผลิต การแปรรูปและการผลิตให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายตลอดจนการนำมาใช้สำหรับบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม การนำแนวคิดดังกล่าวมาเริ่มต้นใช้กับพลาสติกชนิด Polyethylene terephthalate (PET) ที่มีคุณสมบัติที่ตอบโจทย์ด้านการ Recycled ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะช่วยให้ทุกภาคส่วนที่มีการใช้บรรจุภัณฑ์จากพลาสติกดังล่าว ทั้งในส่วนของผู้ผลิตและผู้บริโภคต่างได้มีส่วนร่วมในการดูแลสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยเช่นกัน

        เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย นำโดยนายธงชัย ศิริธร อุปนายกสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย พร้อมด้วยนายวีระ ขวัญเลิศจิตต์ ผู้อำนวยการสถาบันพลาสติก ได้เข้าพบนายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เพื่อหารือและสานต่อความร่วมมือหลังความสำเร็จในการขับเคลื่อนการปรับปรุงข้อกำหนดเกี่ยวข้องกับการใช้บรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มให้ทันสมัยและเข้มข้นยิ่งขึ้น โดยเน้นความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและการใช้งานวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการอนุญาตให้สามารถนำเอาพลาสติก PET รีไซเคิล (recycled PET) มาใช้ผลิตบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มได้ ซึ่งจะช่วยลดการใช้พลาสติกใหม่ ส่งเสริมการรีไซเคิล และแก้ไขปัญหาขยะได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ การขับเคลื่อนดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาควิชาการ อาทิ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย สถาบันพลาสติก ตลอดจนการสนับสนุนงานวิจัยจากสถาบันการศึกษา เป็นต้น โดยกระทรวงสาธารณสุข ได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 435) พ.ศ. 2565 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 เรื่อง กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของภาชนะบรรจุที่ทำจากพลาสติก โดยประกาศปลดล็อกให้สามารถใช้ “ภาชนะบรรจุที่ทำจากพลาสติก” ทั้งที่ทำมาจากพลาสติกบริสุทธิ์ที่ยังไม่ผ่านการใช้งาน (virgin plastic) และพลาสติกแปรใช้ใหม่ (recycled plastic) ได้
สถาบันพลาสติกพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมพลาสติกภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนผ่าน บริการทางด้านข้อมูลและวิจัยตลาด การให้ความรู้ในการพัฒนาองค์กรพร้อมทั้งยังมีกิจกรรมโครงการต่างๆ ที่ส่งเสริมการพัฒนาของอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อาทิ โครงการประกวดนวัตกรรม “การจัดการขยะพลาสติก” (คลิกเพื่อดูรายละเอียดโครงการ) โครงการการรับรองการใช้ Post Consumer Recycled (PCR) ในวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ (คลิกเพื่อดูรายละเอียดโครงการ) เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจสามารถเรียนรู้และพัฒนาอุตสาหกรรมสู่สิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืนด้วย

 

ร่วมติดตามข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ได้ที่

Website > https://www.thaiplastics.org/

Facebook : Plastics Institute of Thailand - สถาบันพลาสติก

Line : @Thaiplastics

Youtube Official : Thaiplastics

Tel: 02-391-5340-43 ต่อ 421

ดาวน์โหลด