ประกาศจากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ เปิดรับสมัครผู้บริหารในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

     สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติเป็นสถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม ฐานะสถาบันอิสระ ภายใต้มูลนิธิเพื่อสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ โดยมีระบบการบริหารงานค่าตอบแทนและสวัสดิการเช่นเดียวกับเอกชน ทำหน้าที่ส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) ของประเทศไทย เพื่อยกระดับการบริหารจัดการให้องค์กรไทยสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก ต้องการรับสมัครผู้บริหารในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
- กำหนดภารกิจ วัตถุประสงค์ กรอบนโยบาย ทิศทางการดำเนินงาน และบริหารงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด
- ประสานความร่วมมือ สร้างเครือข่ายกับองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มผลิตภาพทั้งในและต่างประเทศ
- รณรงค์ส่งเสริมขบวนการเพิ่มผลิตภาพ รวมถึงสร้างภาพลักษณ์ของสถาบันให้เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ
- เป็นผู้แทนของประเทศไทยเพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงานและแสวงหาผลประโยชน์ในฐานะประเทศสมาชิกองค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเซีย (Asian Productivity Organization : APO)

คุณสมบัติ
- มีสัญชาติไทย
- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป อายุระหว่าง 40-56 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
- มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 15 ปี และมีประสบการณ์ระดับบริหารในงานด้านการกำหนดนโยบายหรือการบริหารองค์กรไม่น้อยกว่า 3 ปี
- เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในองค์กร หรือการพลิกฟื้นองค์กร และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้
- มีความสามารถในการสื่อสารที่ดีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีมนุษยสัมพันธ์และมีบุคลิกเหมาะสมในการประสานความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

สามารถโหลดใบสมัครได้ที่ : https://www.ftpi.or.th/wp-content/uploads/2015/02/HR-Application-Form1.pdf

     ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดการรับสมัครและ Download เอกสารได้ที่ www.ftpi.or.th/md/
โดยส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานตามกำหนดมาที่ ประธานคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ชั้น 12 อาคารยาคูลท์ เลขที่ 1025 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 ภายในวันที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 17.00 น. หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 026 195 500 ต่อ 119 คุณโชติกา หรือ 118 คุณกิ่งกาญจน์

 

ผู้สนใจร่วมงานกับสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่

ส่วนทรัพยากรมนุษย์ โทรศัพท์ 02-6195500 ต่อ 11ุ6, 118
ส่งเอกสารสมัครงานได้ที่
ชั้น 12 อาคารยาคูลท์ เลขที่ 1025 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
หรือ ส่ง Resume ที่ E-mail : [email protected]

ดาวน์โหลด