ประชาสัมพันธ์ พบกับบูธสถาบันพลาสติกภายในงาน FutureCHEM INTERNATIONAL 2022

     ด้วยบริษัท วีเอ็นยู เอ็กซิบิชั่นส์ เอเชีย แปซิฟิค จำกัด ร่วมกับสมาคมการค้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) กำหนดจัดงาน Thailand LAB INTERNATIONAL 2022งานแสดงสินค้าและงานประชุมนานาชาติด้านเครื่องมือและห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 12 งาน Bio Asia Pacific 2022 งานแสดงผลงานเครื่องมือ เทคโนโลยีด้านชีววิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ และนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุขและงาน FutureCHEMINTERNATIONAL 2022งานแสดงผลงาน นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางด้านเคมีเพื่ออุตสาหกรรม ในวันที่ 14-16 กันยายน 2565ณ ฮอลล์ EH 102 - EH 104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค โดยคาดว่ามีผู้ประกอบการชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ ร่วมแสดงงานกว่า 500 คูหา พร้อมงานประชุมสัมมนาวิชาการ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม และการประยุกต์ใช้เครื่องมือในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อทุกอุตสาหกรรม พร้อมพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนวิชาการ ความรู้และการลงทุนด้านเครื่องมือในห้องปฏิบัติการของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค โดยงาน Thailand LABINTERNATIONAL 2022 & Bio Asia Pacific 2022 และ FutureCHEM INTERNATIONAL 2022 จะจัดขึ้นภายใต้คอนเซ็ปต์“The Integration of Technology and Innovation Platform for Laboratory, Life Sciences and Chemical Industry in Asia
Pacific Region” โดยแต่ละงานจะมีกลุ่มเป้าหมายดังนี้


• Thailand LAB INTERNATIONAL เน้นกลุ่มเครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อการตรวจสอบ ทดสอบ วิเคราะห์วิจัยวินิจฉัย ตลอดจนชุดทดสอบ ระบบและอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์เพื่อความ
ปลอดภัยสำหรับผู้ปฏิบัติงาน อุปกรณ์ที่ใช้แล้วสิ้นเปลือง ตลอดจนเครื่องมือและอุปกรณ์พื้นฐานทั่วไปที่ใช้ สำหรับห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์โดยครอบคลุมสำหรับทุกกลุ่มอุตสาหกรรม


• Bio Asia Pacific เน้นนวัตกรรม งานวิจัย เครื่องมือวิเคราะห์และวินิจฉัย สำหรับงานด้านชีววิทยาศาสตร์เทคโนโลยีชีวภาพ ชีวเภสัชภัณฑ์ และเทคโนโลยีการแพทย์ด้านสุขภาพ โดยมุ่งส่งเสริมงานวิจัย การลงทุนและความร่วมมือด้านต่าง ๆ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการในกลุ่มอุตสาหกรรมด้านชีววิทยาศาสตร์ ทั้งยาอาหาร วัคซีน เครื่องส าอาง ตลอดจนนวัตกรรมและบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่ใช้เทคโนโลยีดิจิตัลเป็นตัวขับเคลื่อน

• FutureCHEM INTERNATIONAL นำเสนอทั้งส่วนของนิทรรศการ และงานประชุมสัมมนาวิชาการ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม ทางด้านเคมี รวมถึงด้านวิศวะเคมีและเคมีประยุกต์ เพื่ออุตสาหกรรมต่างๆ โดยครอบคลุมทั้ง อุตสาหกรรมปิโตรเคมีและพลาสติก อุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่มและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ อุตสาหกรรมยาและอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง

     โดยสถาบันพลาสติกได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงผลงานภายในกิจกรรม โดยได้จัดบูธแสดงผลงานด้านข้อมูลและเว็ปไซต์สำหรับการค้นหาพาร์ทเนอร์ในอุตสาหกรรมพลาสติกและผลงานด้านการคอมพาวด์พลาสติกและการนำวัสดุชีวภาพมาพัฒนาในอุตสาหกรรมพลาสติก ตลอดจนการสมัครรับข้อมูลข่าวสารจากสถาบันฯ โดยบูธสถาบันพลาสติกต้ังอยู่ที่โซน Future Chem INTERNATIONAL Hall 104 บูธเลขที่ 4C07

ท่านที่สนใจงานสามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่ https://www.thailandlab.com/

 

ดาวน์โหลด