สถาบันพลาสติกร่วมการเสวนาในหัวข้อ ”โอกาสของประเทศไทยสู่ศูนย์กลางอุตสาหกรรมกัญชงเอเชีย”

     ด้วยความหลากหลายทางคุณประโยชน์ของพืชกัญชงที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้และแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ในอุตสาหกรรมของประเทศ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ยาและสุขภาพ ผลิตภัณฑ์อาหาร สิ่งทอเครื่องนุ่งห่มต่างๆ ตลอดจนผลิตภัณฑ์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งพืชกัญชงสามารถเข้าเสริมและเพิ่มคุณภาพให้กับผลิตภัณฑ์ได้

 

     วันที่ 15 กันยายน 2565 บริษัท เอ็น. ซี. ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด ร่วมกับ สมาคมการค้าอุตสาหกรรมกัญชงไทย ได้จัดกิจกรรมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การเชื่อมโยงเครือข่ายการใช้ประโยชน์จากพืชกัญชงในภาคอุตสาหกรรมและการแพทย์ พร้อมกับการเสวนาพิเศษในหัวข้อ ”โอกาสของประเทศไทยสู่ศูนย์กลางอุตสาหกรรมกัญชงเอเชีย” โดย คุณวีระ ขวัญเลิศจิตต์ (ผู้อำนวยการสถาบันพลาสติก) ได้ขึ้นเป็นหนึ่งในวิทยากรรับเชิญ ได้แสดงแนวคิดและมุมมองตลอดจนข้อเสนอแนะสำคัญสำหรับการยกระดับอุตสาหกรรมกัญชงของไทยสู่ระดับอาเซียนที่เกี่ยวข้องกับวัสดุพลาสติกและผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากพลาสติก ในส่วนของการเสวนา ยังมีวิทยากรอีก 3 ท่านที่ร่วมให้ความคิดในมุมมองของอุตสาหกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องได้แก่ คุณอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ (ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร), ดร.ชาญชัย สิริเกษมเลิศ (ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ) และนายพรชัย ปัทมินทร (นายกสมาคมการค้าอุตสาหกรรมกัญชงไทย) ซึ่งได้ข้อคิดเห็นตลอดจนข้อมูลสำคัญที่จะเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาของอุตสาหกรรมกัญชงในแต่ละผลิภัณฑ์ในอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นอาหาร เครื่องนุ่งห่มสิ่งทอ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่มีการนำพืชกัญชงไปประยุกต์ใช้เป็นวัสดุทางการผลิต ในการเสวนาครั้งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่ช่วยให้ผู้เข้าร่วมงานและผู้ที่ศึกษางานต่างๆ ในอุตสาหกรรมกัญชงได้เห็นมุมมอง ทิศทางของการใช้พืชกัญชงสำคัญอุตสาหกรรม และความพร้อมในการเป็นศูนย์กลางของอาเซียนได้อีกด้วย

     ทั้งนี้กระทรวงอุตสาหกรรม สถาบันพลาสติกตลอดจนสถาบันเครือข่ายในสังกัดกระทรวงฯ ยังคงพร้อมให้บริการและให้การส่งเสริมการนำกัญชงมาประยุกต์ใช้ในการผลิต การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างในอุตสาหกรรม เพื่อให้เกิดเป็นนวัตกรรมและพัฒนาของพืชกัญชงอย่างมีประสิทธิภาพ หากผู้ประกอบการที่มีความสนใจ หรือต้องการแนวทางในการนำวัสดุกัญชงมาใช้เพื่อเพิ่มมูลค่าให้เกิดประโยชน์สูงสุดสามารถสอบถามหรือพูดคุยเพิ่มเติมได้ที่

 

ติดตามข่าวสารที่เป็นประโยชน์ได้ที่
Website > https://www.thaiplastics.org/
Facebook : Plastics Institute of Thailand – สถาบันพลาสติก
Line : @Thaiplastics
Youtube Official : Thaiplastics
Tel: 02-391-5340-43 ต่อ 421

 

 

ดาวน์โหลด