ประชาสัมพันธ์กิจกรรม "SME ปัง...ตังได้คืน" สัญจร ภายใต้มาตรการการให้ความช่วยเหลือ อุดหนุนผู้ประกอบการ SME จังหวัดพิษณุโลก

     สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้ดำเนินงานโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS ภายใต้มาตรการการให้ความช่วยเหลือ อุดหนุน ผู้ประกอบการ SME ภายใต้มาตรการดังกล่าว ได้จัด กิจกรรม SME ปัง...ตังได้คืน สัญจร ในวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน เวลา 8.30-15.00 น. ณ ห้องคอนเวนชั่น 1 โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก

     ในการนี้ สสว. จึงขอเรียนเชิญผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยโครงการดังกล่าวจะอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาให้แก่ผู้ประกอบการ SME แบบร่วมจ่าย  (co-payment)  ในสัดส่วนร้อยละ 50 – 80 ตามขนาดของธุรกิจ แต่ไม่เกินรายละ 200,000 บาท  ซึ่งผู้ประกอบการ SME สามารถยื่นข้อเสนอเพื่อขอรับการบริการและการพัฒนาในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสินค้าและบริการ ด้านการพัฒนาช่องทางการจำหน่ายและการตลาด และตลาดต่างประเทศ ฯลฯ ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ https://bds.sme.go.th

      นอกจากนี้สถาบันพลาสติกพร้อมให้บริการด้านการทดสอบและรับรอง (Testing & Certification Center) สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่ https://bds.sme.go.th/Service/Detail/77

ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดโครงการฯ ได้ที่
https://bds.sme.go.th พร้อมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทร 1301 , 0-2038-5858 หรือศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร หรือ OSS สสว.ในทุกจังหวัด ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ดาวน์โหลด