ประชาสัมพันธ์ พิธีทอดผ้าป่า เพื่อน้อมเกล้านอ้มถวายพระราชกุศล

ด้วย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดพิธีทอดผ้าป่า เพื่อสนับสนุนและเผยแผ่การดำเนินงานของโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ซึ่งมหาเถรสมาคมได้มีมติให้คณะสงฆ์สนับสนุน และขอความร่วมมือจากวัดต่างๆ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จัดพิธีทอดผ้าป่าในวันที่ ๑๓ ตุลาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ผู้ทรงพระราชทานจัดตั้งโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมพระภิกษุและสามเณรให้ได้มีโอกาสศึกษาพระปริยัติธรรมและพระธรรมวินัยอย่างลึกซึ้ง

กระทรวงอุตสาหกรรม จึงได้กำหนดจัดพิธีทอดผ้าป่าเพื่อน้อมเกล้าน้อมถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต และสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ณ วัดทองนพคุณ แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร ในวันอังคารที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. 

ในการนี้ เพื่อให้การจัดงานพิธีทอดผ้าป่า เพื่อน้อมเกล้าน้อมถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต และสมทบทุนโครงการเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย เป็นไปอย่างเรียบร้อย

จึงขอประชาสัมพันธ์ผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญทอดผ้าป่าฯ ตามกำลังศรัทธาผ่านธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขากรมโรงงานอุตสาหกรรม บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อกิจกรรมทั่วไป เลขที่บัญชี ๙๘๐-๙-๑๖๔๔๘-๓ พร้อมส่งหลักฐานได้ที่ QR Code ภายในวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ และกรอกข้อมูลผู้มีจิตศรัทธาร่วมกุศล ได้ที่ลิงก์ ทอดผ้าป่าโครงการทุนเล่าเรียนหลวงฯ - Google ไดรฟ์

QR CODE สำหรับส่งหลักฐานผู้มีจิตศรัทธาร่วมกุศล

สามารถศึกษาแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับพิธีทอดผ้าป่า ทอดผ้าป่า อก. 2565 - Google ไดรฟ์

 

สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มการเงินและบัญชี กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
๐ ๒๔๓๐ ๖๙๕๐ ต่อ ๖๙๕๐ม ๖๙๕๐๓๐

ดาวน์โหลด