ยกระดับการท่องเที่ยว ด้วยผลิตภัณฑ์ชีวภาพ กิจกรรมภายใต้ “โครงการยกระดับผลิตภาพภาคอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนด้วยแนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG Model)”

 

     สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม จึงได้จัดทำ “โครงการยกระดับผลิตภาพภาคอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนด้วยแนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG Model)” เพื่อประยุกต์ใช้แนวคิดการผสมผสานการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular) และเศรษฐกิจสีเขียว (Green) โดยมุ่งเน้นให้สถานประกอบการหรือบุคลากรของสถานประกอบการมีการนำองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มาใช้พัฒนายกระดับภาคอุตสาหกรรมในมิติต่าง ๆ ได้แก่ มิติการต่อยอดทรัพยากรชีวภาพหรือผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า มิติการนำทรัพยากรมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่าที่สุดเพื่อช่วยลดปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากร มลพิษและของเสีย และมิติการพัฒนากระบวนการผลิตของภาคอุตสาหกรรมควบคู่ไปกับการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพโดยลดหรือไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ เพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมมีการพัฒนาการผลิตอย่างสมดุลและยั่งยืน เพิ่มความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม และเป็นหนึ่งในภาคส่วนสำคัญของการขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ BCG อย่างเป็นรูปธรรม สู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป

โดยโครงการได้รับสมัครสถานประกอบการเข้าร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ชีวภาพเพื่อการท่องเที่ยว (ฟรี) เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่ายิ่งขึ้นอย่ารอช้า

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์เพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เช่น ขวดน้ำพลาสติกในโรงแรม ชุดอุปกรณ์อาบน้ำในโรงแรม เป็นต้น

ตัวอย่างวัสดุที่ดำเนินการสนับสนุน : PLA/PBA/Bio PET หรือ

วัสดุชีวภาพที่เหมาะสมกับการพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์

รายละเอียดการดำเนินงาน

 

เกณฑ์การรับสมัครผู้ประกอบการที่สมัครเข้าร่วม ดังนี้

 

ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่นี่ คลิก หรือ Scan QR Code

สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 มกราคม 2565 

จำกัดผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมเพียง 3 ราย เท่านั้น

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่ม

โทร. 02-391-5340 ต่อ 214 (คุณรัตนปทุม พิลาแดง, คุณวชิรศิลป์ แก้วประเสริฐศรี)

Website: www.thaiplastics.org

Facebook : Plastics Institute of Thailand

Line : @Thaiplastics

Youtube Official : Thaiplastics

E-mail : [email protected]

Tel: 02-391-5340-43

ดาวน์โหลด