รับสมัครผู้ประกอบการร่วมกิจกรรมการพัฒนาวัสดุอุตสาหกรรมสาหรับผู้สูงอายุด้วยโมเดล BCG (Material Challenge)

วิวัฒนาการทางการแพทย์ส่งผลให้ประชากรทั่วโลกมีสุขภาพดีและอายุยืนยาวขึ้นอัตราการเกิดลดลง เนื่องจากการพัฒนาทางเศรษฐกิจส่งผลให้ประชาชนให้เวลากับการทางานมากกว่าการมีครอบครัวหรือมีลูกหลายประเทศทั่วโลกจึงกาลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) ที่มีสัดส่วนประชากรสูงอายุมากกว่าร้อยละ 10 ตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา และคาดการณ์ว่า จะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 31 ในปี 2553 ซึ่งไทยจะเป็นประเทศกาลังพัฒนาประเทศแรกที่ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Completeaged Society) ในปี 2565 ที่มีสัดส่วนประชากรสูงอายุมากกว่าร้อยละ ๒๐ และจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุระดับสุดยอด (Super-aged Society) ที่มีสัดส่วนประชากรสูงอายุมากกว่าร้อยละ 28 ในปี 2574

ภาคเหนือเป็นภาคที่มีสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุสูงที่สุดของประเทศ โครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลงสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged Society) เร็วกว่าระดับประเทศโดยในปี 2564 มีสัดส่วน ประชากรสูงอายุสูงถึง ร้อยละ 20.69 ซึ่งสูงกว่าระดับประเทศที่มีสัดส่วนเพียง ร้อยละ 18.24 จานวนประชากรสูงอายุของภาคเหนือที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ประชากรวัยแรงงานลดลงและต้องรับภาระในการดูแลผู้สูงอายุมากขึ้น อาจเกิดภาวะการขาดแคลนแรงงานในอนาคต มีความต้องการแรงงานข้ามชาติมากขึ้น เกิดผลกระทบต่อการจ้างงานและผลิตภาพของแรงงานอย่างมีนัยสาคัญ ทั้งยังส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ รายได้ประชาชาติ และรายได้เฉลี่ยต่อบุคคลลดลง รวมถึงส่งผลต่อเนื่องไปยังการจัดเก็บรายได้ของภาครัฐ ที่ลดลงเนื่องจากประชากรสูงอายุซึ่งไม่มีรายได้มีสัดส่วนที่มากขึ้น ขณะเดียวกันจาเป็นต้องเพิ่มค่าใช้จ่ายทางด้านสวัสดิการและสาธารณสุขเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ส่งผลกระทบต่อการจัดสรรงบประมาณ จึงเป็นแรงกดดันต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมของไทยอย่างมาก

ด้วยเหตุดังกล่าว ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัสดุอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ในฐานะหน่วยงานหลัก ในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ บุคลากรในภาคอุตสาหกรรมให้มีสมรรถนะ และขีดความสามารถในการประกอบการ รวมทั้งยกระดับ และเชื่อมโยงการบริการเพื่อเพิ่มทักศักยภาพอุตสาหกรรมด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยีและทุนทางวัฒนธรรม การเสริมสร้างศักยภาพและบริการผ่านระบบดิจิทัล เพื่อก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 จึงได้ดำเนินกิจกรรมพัฒนาวัสดุอุตสาหกรรมสาหรับผู้สูงอายุด้วยโมเดล BCG (Material Challenge) ภายใต้โครงการการเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสู่การแข่งขันเศรษฐกิจวิถีใหม่ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาภาคอุตสาหกรรม ในแต่ละพื้นที่ เพื่อรองรับเศรษฐกิจวิถีใหม่ในการนาเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการดาเนินธุรกิจ การพัฒนาวัสดุ ที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม และ เอื้ออานวยต่อการดาเนินชีวิตของผู้สูงอายุ ตามแนวคิดการออกแบบเพื่อทุกคน (Universal Design)จากทรัพยากรชีวภาพหรือวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในพื้นที่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมศักยภาพด้วยการพัฒนาวัสดุอุตสาหกรรมสาหรับผู้สูงอายุด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์

กลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำนวน 10 ผลิตภัณฑ์ ให้แก่

- SMEs (กิจการ)

- วิสาหกิจชุมชน (กลุ่ม) , OTOP (กลุ่ม) และ OTOP (รายเดี่ยว)

- ผู้ประกอบการชุมชน (คน) และอื่นๆ (ผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์)

สาขาอุตสาหกรรมเป้าหมาย
- อุตสาหกรรม S-Curve (ยานยนต์/อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ/ท่องเที่ยวระดับคุณภาพ/เกษตรเชิงประสิทธิภาพและเทคโนโลยีชีวภาพ/อาหารแห่งอนาคต/หุ่นยนต์/การบินและโลจิสติกส์ ชีวภาพ/การแพทย์ และสาธารณสุข)
- อุตสาหกรรมดิจิทัล
- อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป
- อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป
- อุตสาหกรรมแฟชั่นและไลฟ์สไตล์
- อื่นๆ ระบุ วัสดุ การท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์

กิจกรรมมีพื้นที่ดาเนินการ ประกอบด้วย จังหวัดลาปาง หรือจังหวัดอื่นที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง

ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ : https://forms.gle/puLLfAWnaHQ329ou7

สมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โครงการมีระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่ ธันวาคม 2565 - มิถุนายน 2566

ท่านที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ : ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม (DIProm ITC)

Website : www.itc.or.th , www.thaiplastics.org
Line Official Account : @114qmusj http://nav.cx/dmbXjPH
Youtube Official : ITC Industry Transformation Center
Tel : 02-058-4988,02-391-5340-43,1358

ดาวน์โหลด