ขอเชิญส่งผลงานประกวดแข่งขัน The 1st Thailand Plastics Awards 2013

ความเป็นมา
อุตสาหกรรมพลาสติกตั้งแต่ผู้ผลิตวัตถุดิบเม็ดพลาสติก ผู้แปรรูปผลิตภัณฑ์พลาสติก ไปจนถึงผู้ผลิตแม่พิมพ์ มีการพัฒนาในประเทศไทยมาเป็นเวลานาน อีกทั้งยังเป็นอุตสาหกรรมสนับสนุนที่มีบทบาทสำคัญต่ออุตสาหกรรมอื่นๆ เกือบทุกภาคการผลิต อุตสาหกรรมพลาสติกในปัจจุบันมีการแข่งขันที่ทวีความรุนแรงและมีแนวโน้มความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติกที่มีมาตรฐานและคุณภาพที่สูงขึ้นสามารถเทียบเคียงกับคู่แข่งในประเทศอื่นๆ ได้ รวมถึงการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะเกิดขึ้นในปี 2558 นอกเหนือจากที่ผู้ประกอบการไทยต้องเร่งปรับตัวและพัฒนาความสามารถของตนเองให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ผู้ประกอบการยังต้องเร่งสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า โดยเน้นทางด้านการออกแบบและพัฒนารูปแบบของสินค้าให้มีความโดดเด่นและทันสมัยอยู่เสมอ 
โดยทั่วไปการประกวดผลิตภัณฑ์จัดขึ้นในอุตสาหกรรมการผลิตสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มสูง เช่น อุตสาหกรรมการพิมพ์ อุตสาหกรรมผลิตบรรจุภัณฑ์โลหะ อุตสาหกรรมการผลิตบรรจุภัณฑ์ หรือ แม้กระทั่งอุตสาหกรรมการผลิตพลาสติกประเภท In-mould Labeling โดยมีการจัดการประกวดผลิตภัณฑ์ขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัล จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีรูปลักษณ์ที่สวยงามโดดเด่น มีมูลค่าเพิ่มสูง และ ผ่านการค้นคว้าและออกแบบมาอย่างดี ผู้ที่ได้รับรางวัลในการประกวดจะมีแรงผลักดันในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป และ สามารถนำรางวัลที่ได้ไปประชาสัมพันธ์ และดำเนินกิจกรรมทางการตลาดให้กับบริษัท ส่วนผู้ผลิตที่อยู่ในอุตสาหกรรมพลาสติกก็จะมีแนวทางและเป้าหมายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยความร่วมมือกับสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทย และ สถาบันพลาสติก จึงได้จัดการประกวดผลิตภัณฑ์พลาสติกขึ้นเป็นครั้งแรก ของประเทศไทยในนามของ “The 1st Thailand Plastics Awards 2013” โดยแบ่งประเภทการประกวดเป็น 9 ประเภท เพื่อต้องการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพลาสติกไทยสู่สากล และเพื่อส่งผลงานด้านพลาสติกของไทยไปประกวดในนามตัวแทนประเทศไทย ในเวทีระดับนานาติ นอกจากนี้งานประกวดนี้ จะใช้เป็นต้นแบบของการจัดงานการประกวดผลิตภัณฑ์พลาสติกในระดับอาเซียน ซึ่งจะจะจัดต่อไปโดย AFPI (ASEAN Federation of Plastic Industries) โดยจัดให้มีพิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศในแต่ละประเภทการประกวดในงานเลี้ยงอาหารค่ำ Plastic Night 2013 ในวันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2556 ณ หอประชุมกองทัพบก ถนนวิภาวดี

วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติก 
2. ส่งเสริมให้มีการสร้างมูลค่าเพิ่มสำหรับผลิตภัณฑ์พลาสติก
3. เพื่อหาผลิตภัณฑ์ซึ่งจะเป็นตัวแทนประเทศไทยในการประกวดระดับ อาเซียน เอเชีย และระดับโลก
4. เป็นต้นแบบในการจัดงาน ASEAN PLASTICS AWARDS โดย ASEAN Federation of Plastic Industries (AFPI)

ประเภทของผลิตภัณฑ์ที่จัดประกวด
1. ผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน (HOUSEWARES PRODUCTS) เช่น ถาด ชาม จาน ช้อน ขวดนมเด็ก ถังขยะ โต๊ะ เก้าอี้ และภาชนะพลาสติกอื่นๆ
2. บรรจุภัณฑ์คงรูปสำหรับบรรจุอาหาร (FOOD RIGID PACKAGING) เช่น ขวดนม ถ้วยบะหมี่ ขวดน้ำอัดลม ขวดน้ำดื่ม น้ำผลไม้ ถ้วยบะหมี่ กล่องอาหารสำเร็จรูป เป็นต้น
3. บรรจุภัณฑ์คงรูปไม่ได้ใช้บรรจุอาหาร (NON-FOOD RIGID PACKAGING) เช่น แกลลอนน้ำมัน ขวดสารเคมี ขวดสบู่ กล่อง Secondary Packaging 
4. บรรจุภัณฑ์อ่อนตัว (FLEXIBLE PACKAGING) เช่น ซองตั้ง (Stand Up Pouch) ซองกาแฟ ครีมเทียม ซอสมะเขือเทศ (Form-Fill-Seal Sachet) เป็นต้น
5. บรรจุภัณฑ์เพื่อสุขอนามัย (HEALTHCARE/PERSONLCARE PACKAGING) เช่น ขวดแชมพู แผงยา ตลับบรรจุยา ขวดยา หลอดบีบครีม กระปุกเครื่องสำอางค์ เป็นต้น
6. อุปกรณ์ทางการแพทย์ และ ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล (Medical & Healthcare Products) เช่น กระบอกฉีดยา ขวดน้ำเกลือ หลอดเก็บตัวอย่าง แปรงสีฟัน เป็นต้น
7. ผลิตภัณฑ์สำหรับงานก่อสร้าง (CONSTRUCTION PRODUCTS) เช่น ไม้ฝาเทียม ท่อ ข้อต่อท่อ กรอบหน้าต่าง บานประตู หน้าต่าง รางน้ำฝน กล่องเครื่องมือ รวมถึงอุปกรณ์ตกแต่งบ้านที่ทำจากพลาสติกเป็นต้น
8. ของเล่น, ของที่ระลึก และอุปกรณ์เครื่องเขียน (TOY GIFT AND STATIONERY PRODUCTS) เช่น หุ่น แบบจำลอง แฟ้ม ปากกา กล่องดินสอ เป็นต้น 
9. ชิ้นส่วนต่างๆในเครื่องใช้ไฟฟ้า รถยนต์ และผลิตภัณฑ์/ชิ้นส่วนพลาสติกอื่นๆซึ่งเน้นการใช้งานแบบทนทาน (ELECTRICAL, AUTOMOTIVE AND OTHER DURABLE PRODUCTS/PARTS)
10. ผลิตภัณฑ์ใช้ครั้งเดียว (DISPOSABLE PRODUCTS) เช่น ช้อน ส้อม ตะเกียบ หลอด ถุงพลาสติกบาง

1.    เงื่อนไขการสมัคร:
1.1    ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวด 
1.1.1    ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก 
1.1.2    ผู้ผลิตเม็ดพลาสติก มาสเตอร์แบทช์ หรือ สีสำหรับผลิตภัณฑ์พลาสติก
1.1.3    ผู้ผลิตเครื่องจักรสำหรับขึ้นรูปพลาสติก แม่พิมพ์พลาสติก
1.1.4    ผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์พลาสติก
1.1.5    ผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติก
1.1.6    ผู้ที่มีส่วนร่วมในอุตสาหกรรมการผลิตพลาสติก


1.2 เงื่อนไขการส่งผลงานเข้าประกวด
1.2.1 ผู้ส่งประกวดสามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในนามบุคคล ห้างร้าน บริษัท นิติบุคล หรือสมาคมที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมพลาสติก โดยผู้ส่งประกวดจะต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับผลงานนั้นๆ เช่น ผู้ผลิต ผู้จ้างผลิต ผู้ออกแบบ หรือ ผู้มีส่วนร่วมผลิตในขั้นตอนต่างๆ
1.2.2 ผลงานที่เข้าร่วมประกวดจะต้อง
• ผลิตและขึ้นรูปในประเทศไทย
• ผลิตในช่วงเวลา ปีพ.ศ. 2555 ถึงพ.ศ. 2556
• ผลิตเพื่อการพาณิชย์ 
• ต้องไม่ละเมิดสิทธิบัตรหรือลิขสิทธิ์
1.2.3 ผู้ส่งประกวดจะต้องส่งผลงาน 3 ชิ้นต่อ 1 ประเภท (เผื่อเสียหาย) โดยกรอกใบลงทะเบียนให้ครบถ้วนทั้ง 2 ส่วน (ข้อมูลส่วนที่ 1 ของผู้ส่งประกวด เช่น ชื่อหรือบริษัท จะถูกปิดเป็นความลับและไม่เปิดเผยแก่คณะกรรมการตัดสิน)
1.2.4 ผู้ส่งประกวดสามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้มากกว่า 1 ชิ้นงานในทุกๆ ประเภท สำหรับผลงานที่มีการส่งซ้ำ จะถือว่าเป็นชิ้นงานเดียวเท่านั้น
1.2.5 ใบลงทะเบียน 1 ใบต่อ 1 ผลงานต่อ 1 ประเภท ประกวดเท่านั้น ถ้ามีความประสงค์จะส่งผลงานใดเข้าประกวด มากกว่า 1 ประเภทผู้ส่งประกวดจะต้องส่งชิ้นงานเพิ่ม และแยกกรอกใบลงทะเบียนตามประเภทที่ส่งเข้าร่วมประกวดเพิ่มให้ถูกต้องเท่านั้น
1.2.6 ชิ้นงานที่ได้รับรางวัล กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก จะเป็นผู้รับผิดชอบการคัดเลือกและจัดส่งเข้าร่วมประกวดงานระดับนานาชาติ (ยกเว้นประเภทที่ไม่ได้มีการจัดประกวด)

รายละเอียดและใบสมัครคลิก Download ด้านล่าง

    
    Link เอกสาร: http://www.ftiplastic.com/images/news/158/Thailand%20plastics%20awards%20brochure.pdf

ดาวน์โหลด