รับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ด้าน BCG Sustainability

ปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตในภาคอุตสาหกรรมมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาอย่างต่อเนื่อง ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี จำเป็นต้องปรับตัวและพัฒนาจึงจะสามารถแข่งขันกับคู่แข่งรายอื่นๆ ได้ ที่ผ่านมาผู้ประกอบการหลายรายได้หันมาใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ในด้านการผลิตมากขึ้น เพื่อยกระดับศักยภาพและประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตให้ทันกับสภาวะการแข่งขันที่สูงขึ้น รวมถึงผู้ประกอบการต้องมีการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ภาครัฐเองก็ได้มีนโยบายที่จะเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทย สามารถปรับตัวเข้าถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติได้อย่างรวดเร็ว ก้าวทันกับสถานการณ์ดิจิทัลของโลก รวมถึงเป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม  เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ผ่านกลไกลของศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม (Industry Transformation Center : ITC) กิจกรรมพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ด้าน BCG Sustainability ภายใต้โครงการ 4.2-1 การยกระดับศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่ความยั่งยืน กองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมปีงบประมาณ 2566
ทั้งนี้ DIProm ITC มีการบูรณาการหลากหลายภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันเครือข่าย และสถาบันการศึกษา ซึ่งมีกลไกที่เป็นการบริการเครื่องจักรแปรรูปทางการเกษตร และบรรจุภัณฑ์ (Pilot Plant) แบบครบวงจร ที่จะมีส่วนสำคัญของการดำเนินกิจกรรมการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ด้าน New S-Curve โดยคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่เป็นส่วนผลักดันให้แก่ผู้ประกอบการได้เร่งปรับตัวต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้อย่างยั่งยืน 

กลุ่มเป้าหมาย/สาขาเป้าหมาย
- วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) จำนวน 10 กิจการ

สาขาอุตสาหกรรมเป้าหมาย
- กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก
- ด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ
- ด้านอุตสาหกรรมวัสดุรีไซเคิล
- ด้านอุตสาหกรรมสนับสนุนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

พื้นที่ดำเนินการ
กรุงเทพฯ จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดสมุทรปราการ หรือพื้นที่ที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเห็นชอบ

ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ : https://forms.gle/BqJC3AgGxBQCKcW18

ด่วนวนจำกัดจำนวนเพียง 10 กิจการ เท่านั้น
เปิดรับสมัครผู้ประกอบการ
วันนี้ - 31 มกราคม 2566

สอบถามข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ : ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม (DIProm ITC)
Website : https://www.thaiplastics.org
Facebook : Plastics Institute of Thailand
Line : @Thaiplastics
Youtube Official : Thaiplastics
Tel : 02-058-4988,02-391-5340-43,1358

ดาวน์โหลด