Dow ผนึก วว. และสถาบันพลาสติก ชูนวัตกรรมแก้ปัญหาขยะ สร้างศูนย์ต้นแบบคัดแยกและแปรรูปวัสดุรีไซเคิลคุณภาพสูงแห่งแรกของไทย

 

วันที่ 18 มกราคม 2566 สถาบันพลาสติกร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมลงนาม MOU โครงการ “ต้นแบบศูนย์นวัตกรรมเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อจัดการและแปรรูปวัสดุรีไซเคิลครบวงจร” ซึ่งเกิดจากความร่วมมือ กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สถาบันพลาสติก ส่วนงานอำเภอบ้านฉาง และจังหวัดระยอง เพื่อเป็นการดูแลสิ่งแวดล้อมและดำเนินการขับเคลื่อนนโยบาย BCG ในส่วนที่เป็น C Circular Economy แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน ซึ่งเป็นการส่งเสริมการคัดแยกและยกระดับคุณภาพขยะเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและรายได้ให้ชุมชน ด้วยงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและงบสนับสนุนกว่า 20 ล้านบาท ตั้งเป้านำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ได้ประมาณปีละ 1,000 – 1,200 ตัน เตรียมเป็นต้นแบบให้ชุมชนอื่น ๆ

โดยภายในกิจกรรมมีผู้บริหารจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วม ได้แก่ นายสุพจน์ ต่ออาจหาญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นายกิติพงศ์ อุระวัตร นายอำเภอบ้านฉาง นายสุชิน พูลหิรัญ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านฉาง นายฉัตรชัย เลื่อนผลเจริญชัย ประธานบริหาร กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ศ. (วิจัย) ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย และนายวีระ ขวัญเลิศจิตต์ ผู้อำนวยการสถาบันพลาสติก เพื่อร่วมลงนามใน MOU ในการขับเคลื่อนและเดินหน้าส่งเสริมการสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนและการจัดการขยะพลาสติกอย่างครบวงจร ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์นวัตกรรมเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อจัดการและแปรรูปวัสดุรีไซเคิลครบวงจร โดยสิ่งที่เป็นความสำคัญและความมุ่งหวังของโครงการอีกหนึ่งประการก็คือ ความร่วมมือของชุมชนตลอดจนผู้อุปโภคบริโภคในการแยกขยะพลาสติกในพื้นที่ ที่ถือได้ว่ามีความสำคัญอย่างมากต่อการช่วยดูแลและจัดการกับขยะชนิดต่างๆ รวมไปถึงขยะพลาสติกของพื้นที่ในชุมชน ซึ่งหากเกิดความสำเร็จ โครงการจะมีส่วนช่วยให้เกิดการสร้างความรู้ ความเข้าใจ พัฒนาเป็นแนวทางที่เหมาะสมในการสร้างอาชีพและธุรกิจของชุมชน พร้อมกับเป็นแผนต้นแบบเพื่อขยายสู่ในระดับประเทศได้ต่อไป ช่วยส่งเสริมให้เกิดการสร้างระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนพร้อมกับการดูแลสิ่งแวดล้อมในภาพรวมได้อย่างยั่งยืน

สำหรับโครงการ “ต้นแบบศูนย์นวัตกรรมเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อจัดการและแปรรูปวัสดุรีไซเคิลครบวงจร” ถือเป็นต้นแบบนำร่องที่จะช่วยขับเคลื่อนการสร้างชุมชนในพื้นที่สำหรับการจัดการขยะพลาสติกได้อย่างครบวงจรและนำไปสู่การพัฒนาของชุมชนได้ในอนาคต ทั้งนี้สถาบันพลาสติก เป็นหนึ่งในหน่วยงานภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรม ที่มุ่งหวังให้เกิดการสร้างระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน ด้วยการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องสำหรับการบริหารจัดการขยะพลาสติก ให้สามารถนำกลับมาใช้ได้ใหม่ เพื่อให้ชุมชนซึ่งถือเป็นบทบาทที่มีความสำคัญต่อการจัดการเป็นอย่างมาก ได้มีความเข้าใจและนำมาพัฒนาเป็นธุรกิจสำหรับพลาสติกรีไซเคิลพร้อมทั้งสามารถดูแลสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน


ติดตามข่าวสารที่เป็นประโยชน์ได้ที่
Website > https://www.thaiplastics.org/
Facebook : Plastics Institute of Thailand – สถาบันพลาสติก
Line : @Thaiplastics
Youtube Official : Thaiplastics
Tel: 02-391-5340-43 ต่อ 421

ดาวน์โหลด