ประกาศ สศอ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรับรองผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ และแบบฟอร์มการยื่นขอการรับรองผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ

ประกาศ สศอ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรับรองผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ และแบบฟอร์มการยื่นขอการรับรองผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ (ตามมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ย่อยสลายได้เองทางชีวภาพ)

ขั้นตอนการรับรองผลิตภัณฑ์พลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพ

สศอ. เปิดให้การรับรองผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพแก่ผู้ประกอบการ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สอดรับกับนโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการพัฒนาที่ยั่งยืน (BCG Economy)

โดย สศอ. จะดำเนินการออกใบรับรองผลิตภัณฑ์พลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพที่ผ่านหลักเกณฑ์แก่ผู้ผลิต เพื่อให้ผู้ซื้อคนแรกที่ซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าวตามประเภทที่กรมสรรพากรกำหนด นำไปเป็นหลักฐานประกอบการยื่นขอลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็นจำนวน 1.25 เท่าของค่าใช้จ่าย ที่ซื้อผลิตภัณฑ์พลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพ

ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถดำเนินการตามขั้นตอนการขอใบรับรองฯ ดังรายละเอียดในภาพ และสามารถดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์ สศอ. ในหัวข้อแบบฟอร์มการยื่นขอการรับรองผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ
http://www.oie.go.th/view/1/plastics/TH-TH

ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม : http://www.oie.go.th/assets/portals/1/files/plastics/plastics_noti.pdf

ยื่นแบบฟอร์มได้ที่ e-mail : [email protected]

Download เอกสารได้ที่ : http://www.oie.go.th/assets/portals/1/files/plastics/plastics.docx

ดาวน์โหลด