ประกาศ (บพข.) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการ บพข.

          เนื่องจากผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศคนปัจจุบัน จะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 หน่วย บพข. จึงประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศในการนี้หน่วย บพข. จึงขอเชิญชวนผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็น ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดได้ที่ไฟล์แนบด้านล่างนี้
ทั้งนี้ สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 22 พฤษภาคม 2566

การส่งเอกสารใบสมัครและอื่น ๆ

โปรดส่งใบสมัครและเอกสารประกอบอื่น ๆ ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ พร้อมข้อความรับรองความถูกต้องของเอกสาร
มาที่ E-mail : [email protected] นางสาววลัยทิพย์ โชติวงศ์พิพัฒน์ เลขานุการคณะอนุกรรมการสรรหาฯ ภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 เวลา 16.00 น. (ทั้งนี้ บพข. จะยึดวัน เวลา ที่ระบุใน e-mail เป็นหลัก)

หรือ ทางไปรษณีย์ มาที่
นางสาววลัยทิพย์ โชติวงศ์พิพัฒน์ เลขานุการคณะอนุกรรมการสรรหาฯ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (สมัคร ผอ. บพข.) เลขที่ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 14 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 เวลา 16.00 น. (ทั้งนี้ หน่วย บพข. จะยึดวันที่บนไปรษณียภัณฑ์เป็นหลัก)

ดาวน์โหลด