ประชาสัมพันธ์ ร่วมทำแบบสอบถามพฤติกรรมการใช้งานเส้นใยพลาสติก สำหรับเครื่องพิมพ์สามมิติ (กิจกรรมเชื่อมโยงตลาดสำหรับวิสาหกิจเริ่มต้น Stratup Connect)

ด้วยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดยกองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่ ได้ดำเนินกิจกรรมเชื่อมโยงตลาดสำหรับวิสากิจเริ่มต้น (Startup Connect) มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มผลิตภาพของวิสาหกิจเริ่มต้น ด้วยการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการดำเนินธุรกิจ สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดด้วยวิธีการสร้างนวัตกรรมร่วมและการปรึกษาแนะนำเชิงลึก พร้อมทั้งเชื่อมโยงสู่ตลาดและแหล่งเงินทุนอย่างเหมาะสม โดย บริษัท กรีนวีฟเวอร์ จำกัด ผู้พัฒนาและผลิตเส้นใยพลาสติกจากขวดขยะขวดน้ำ PET สำหรับเครื่องพิมพ์สามมิติ (3D Printing Recycled Filaments) มีความประสงค์ในการข้อมูลการใช้งานเส้นใยพลาสติกจากผู้ใช้งาน (User) เพื่อข้อมูลสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สามารถตอบโจทย์กับตลาดได้

กองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จึงขอความร่วมมือในการร่วมตอบแบบสอบถามพฤติกรรมการใช้งานเส้นใยพลาสติก สำหรับเครื่องพิมพ์สามมิติให้กับหน่วยงานและผู้ใช้งาน รวมถึงท่านที่สนในใจในงาน 3D Printer เพื่อข้อมูลสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สามารถตอบโจทย์กับตลาดในอนาคต

ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถร่วมทำแบบสอบถามได้ที่ : https://me-qr.com/zX0kD20O

ข้อมูลกิจกรรมเพิ่มเติม
กลุ่มสนับสนุนการจัดตั้งธุรกิจ กองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่
02 430 6873 ต่อ 1626

ดาวน์โหลด