ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบการร่วมทำแบบสอบถาม เรื่อง "ศักยภาพของผู้ประกอบการสู่อุตสาหกรรมซ่อมบำรุงและผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน"

ด้วยสถาบันยานยนต์ ได้รับมอบหมายให้เป็นที่ปรึกษาดำเนินโครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมซ่อมบำรุงและผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน ปีงบประมาณ 2566 จากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวและรวบรวมข้อมลที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบินเพื่อวิเคราะห์ศักยภาพของอุตสาหกรรมและจัดทำมาตรการการส่งเสริมอุตสาหกรรมซ่อมบำรุงและผลิตชิ้นส่วนอากาศยานให้สามารถแข่งขันได้ในเวทีการค้าโลก

ประเทศไทยมีจำนวนผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมซ่อมบำรุงและผลิตชิ้นสส่วนอากาศยานอยู่จำนวนน้อย เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมที่ต้องใช้เงินทุนมหาศาลและเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า ทำให้การเข้าตลาดของผู้ประกอบการรายใหม่ทำได้ยาก ประกอบการนวัตกรรมต่างๆ ที่ต้องมีการวิจัยและพัฒนาเพื่อให้สามาแข่งขันกับผู้ประกอบการรายเก่าที่อยู่ในตลาด ดังนั้น จึงต้องมีการรวบรวมข้อมูลผู้ประกอบการที่มีศักยภาพหรือมีความสนใจจากผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมต่างๆ ในประเทศไทย เพื่อเพิ่มโอกาสในอุตสาหกรรมซ่อมบำรุงและผลิตชิ้นส่วนอากาศยานของประเทศไทย

ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการให้สามารถต่อยอดสู่อุตสาหกรรมซ่อมบำรุงแลผลิตชิ้นส่วนอากาศยานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างอนาคตทางอุตสาหกรรมของประเทศต่อไป ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ่วมทำแบบสอบถาม เรื่อง "ศักยภาพของผู้ประกอบการสู่อุตสาหกรรมซ่อมบำรุงและผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน" โดยผู้ประกอบการที่สนใจสามารถร่วมทำแบบสอบถามได้ที่ : https://get-qr.com/c6rYq7

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม แผนกวิจัยอุตสาหกรรม สถาบันยานยนต์ :

02 712 2414 ต่อ 6508

Email : [email protected]

ดาวน์โหลด